Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 86/07 Ob-9283/07 , Stran 2277
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 86/07 z dne 28. 3. 2007, zastavitelja Zlata Vrh, rojena 27. 4. 1958, stanujoča Rozmanova ulica 24 E, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO 2704958505080 in Miran Vrh, rojen 22. 1. 1954, stanujoč Rozmanova ulica 24 E, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO 2201954500201, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni delež 1 pri stanovanju št. 4, v izmeri 56,20 m2, v pritličju stanovanjske hiše Rozmanova 24E, Ilirska Bistrica, s pripadajočo kletjo, stoječe na parc. št. 432/4 k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.440 EUR (čista vrednost kredita) z dobo vračanja 300 mesecev, s končno zapadlostjo 31. 3. 2032, pogodbeno obrestno mero kredita 3 mesečni Euribor + 2,00% letno, kar na dan odobritve kredita dne 22. 3. 2007 znaša 3 mesečni Euribor 3,895%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 5,895%, ki je spremenljiva, efektivna obrestna mera (EOM) kredita, izračunana v skladu s 17. členom Zakona o potrošniških kreditih, znaša 6,16% letno, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi številka 839513-002 in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 28. 3. 2007, opr. št. SV 86/07, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.