Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1487. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, stran 3950.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05 - popr., 65/06 in 12/07).
2. člen
V 8. členu se v šesti alinei črta besedilo »objektov v« in nadomesti z novim besedilom »in gradnja objektov za«, tako da se celotno besedilo šeste alineje glasi:
»- sprememba namembnosti in gradnja objektov za sekundarna bivališča,«.
V 10. členu se na koncu prve alinee doda novo besedilo, ki se glasi:
»ter gradnja enostavnih objektov«.
V 12. členu se za prvim stavkom prvega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko gradi nadomestni objekt izven gradbene parcele obstoječega v primeru geološko nestabilnih in plazljivih tal oziroma zaradi pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture in nosilcev urejanja prostora.«.
3. člen
V 16. členu se za drugim odstavkom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja je možna tudi na območjih že izvedene krčitve gozdov zraven urejenega vinograda ali sadovnjaka v zahtevani površini kot na drugem kmetijskem zemljišču, če je urbanistično sprejemljiva in ob soglasju pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove RS.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2007
Sevnica, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.