Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8617/07 , Stran 2230
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. +386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32, kontaktna oseba: Andrej Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del: večstanovanjski objekt z zasedenimi najemniškimi stanovanji Leskovarjeva ulica 1 v Slovenski Bistrici. 3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je lastnik zemljišča, parc. št. 1406/2 in 1404/2 k.o. Slovenska Bistrica, in na njem stoječega zasedenega večstanovanjskega objekta na Leskovarjevi ulici 1 v Slovenski Bistrici. V skladu s Programom vzdrževanja nepremičnin in rekonstrukcij za leto 2007 (v nadaljevanju: Program), ki so ga potrdili pristojni organi naročnika, naročnik na predmetnem objektu načrtuje izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in izgradnjo novega dvigala. Podrobne specifikacije del so navedene v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1 sestavni del te razpisne dokumentacije. Trajanje izvedbe naročila: 4 mesece. 4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo in cena le-te: nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje). Odkupna cena za izvod razpisne dokumentacije znaša 40 EUR, ki jih je pred dvigom dokumentacije potrebno nakazati na TRR naročnika, odprt pri Abanki Vipa d.d., št. 05100-8010457659. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno torka, 17. 4. 2007. 6. Rok za prejem ponudb: 18. 4. 2007 do 14. ure. 7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2007 ob 10. uri na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. 8. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednje pogoje: Osebni status: – ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu dokazilo: izjava ponudnika; – ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila dokazilo: izjava ponudnika; – ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06): – hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja. dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo ponudnika, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz evidence pri pristojnem organu in dokazilo: izjava zakonitega zastopnika in pooblastilo zak. zastopnika, s katerim pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz evidence pri pristojnem organu; Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih organov, da niso oni oziroma njihovi zakoniti zastopniki storili zgoraj naštetih kaznivih dejanj. Poslovna in finančna sposobnost: – proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe dokazilo: izjava ponudnika. – ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi dokazilo: izjava ponudnika; – ponudnik je v preteklem letu izvedel dela na področju visokih gradenj najmanj v vrednosti 660.000 EUR brez DDV dokazilo: obrazec št. 4 / seznam referenc – navedba izvedenih gradenj objekta ter izvedenih izgradenj dvigal z navedbo vrednosti in investitorja; – ponudnik v letu 2006 ni izkazal izgube iz poslovanja, dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz obrazca BON 1; – ponudnik ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo iz opravljanja dejavnosti dokazilo: kopija veljavne zavarovalne police; – ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih javnih razpisov; dokazilo: izjava ponudnika. Tehnična sposobnost: – ponudnik ima zaposlene delavce ali sklenjene ustrezne pogodbe z osebami, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje del v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) dokazilo: izpolnjen obrazec št. 3 ter izjava ponudnika; – ponudnik zagotavlja garancijski rok za vsa izvedena dela v trajanju 10 let za streho, in fasado ter 3 leta za ostala dela in opremo; dokazilo: izjava ponudnika; – rok za izvedbo del (do tehničnega pregleda) je 4 mesece od uvedbe v dela, ponudnik pa ga je sposoben izpolniti dokazilo: izjava ter terminski in finančni plan. Dodatni pogoj: – ponudnik ni dal zavajajočih podatkov dokazilo: izjava ponudnika. 9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe: Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje bančne garancije: Bančna garancija za resnost ponudbe Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje ponudba za nepravilno. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik vnovči bančno garancijo, razen če so razlogi za nesklenitev na naročnikovi strani. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še najmanj 100 dni šteto od dneva (roka) za predložitev ponudbe. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in prevzema del. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 3 leta po prevzemu del. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije 10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 30 dni od prejema mesečne situacije oziroma končnega obračuna. 11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena za razpisana dela v celoti.