Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8586/07 , Stran 2229
1. Predmet zakupa: opravljanje spremljajočih dejavnosti na počivališčih ob državnih cestah v Republiki Sloveniji. 2. Mesečno povračilo Za opravljanje spremljajočih dejavnosti na enem počivališču, v odvisnosti od vrste objekta, mesečno povračilo ne sme biti manjše od: a) 125,19 EUR za stojnice, b) 208,65 EUR za mobilne objekte začasnega značaja, c) 333,83 EUR za objekte iz lahke montažne konstrukcije, d) 625,94 EUR za zidane objekte trajnega značaja. 3. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 316/III, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36, faks 01/478-80-36, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 4. Predložitev ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I, do 9. 5. 2007 do 9. ure. 5. Vsebina ponudbe. 6. Ponudnik mora ponudbi priložiti naslednje priloge: a) Podatke o lokaciji počivališča na katerem želi opravljati dejavnost. Navesti je potrebno št. ceste odseka in okvirno stacionažo; b) projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidna vrsta objekta, ki ga želi ponudnik postaviti na razpisani površini za spremljajoče dejavnosti; c) seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati; d) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati, in ima za to tudi dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb (predvsem zdravstvene in požarne inšpekcije); e) izjavo, do bo dejavnosti opravljal sam in jih ne bo oddal drugim izvajalcem; f) reference, pridobljene pri opravljanju posameznih vrst dejavnosti; g) časovno opredeljen termin opravljanja dejavnosti z navedbo začetka aktivnosti za postavitev objekta, začetka obratovanja ter dnevnega, tedenskega in letnega časa obratovanja, pri tem je potrebno upoštevati minimalne pogoje iz Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti: – dejavnost je potrebno opravljati 7 dni v tednu in 12 ur dnevno; h) podrobnejši opis ponudbe, ki se bo opravljala na predvideni površini. 7. Bančna garancija: ponudbi mora biti priložena garancija v vrednosti 625,94 EUR za vsako ponujeno lokacijo. 8. Javno odpiranje: javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. 9. Merila za ocenitev ponudb: a) mesečno povračilo, b) obratovalni čas, c) gostinska ponudba, d) vrsta objekta. Uporaba meril je natančno razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 10. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in realizacijo letnega plana, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. 11. Datum in številka objave predhodnega razpisa: / 12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2007.