Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8620/07 , Stran 2251
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št. 32/06), župan Občine Starše objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta svetovalca za premoženjsko pravne zadeve ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Delo se bo opravljalo v Občinski upravi Občine Starše, Starše 93, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP-a); – poznavanje uporabe računalniških programov; – znanje uradnega jezika; – organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št. 32/06) izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje prostega delovnega mesta: – priprava in samostojno izvajanje nalog v zvezi z nakupi in prodajo zemljišč Občine Starše; – urejanje premoženjsko pravnih zadev občine – priprava različnih pogodb (služnostnih, menjalnih, …); – pomoč pri izvedbi komasacije v Občini Starše in v tej zvezi sodelovanje z državnimi in drugimi organi; – priprava gradiv in sodelovanje z OS s področja dela; – izvajanje nalog s področja javnih naročil; – vodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji; – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – skrb za zakonsko usklajenost odlokov in drugih pravnih aktov s področja delovanja občine in sodelovanje pri njeni pripravi; – opravljanje drugih upravnih nalog. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave z navedbo datuma, kdaj je bil opravljen; 4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) z navedbo ustanove in datuma, kdaj je bil opravljen; 5. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Starše pridobitev podatkov iz 5. točke, iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne zadeve«, na naslov: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Stanki Vobič, tel. 02/686-48-05. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.