Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8844/07 , Stran 2259
Svet Razvojne agencije Sotla, v skladu s sklepom z dne 12. 3. 2007 ter na podlagi z 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), Statuta Razvojne agencije Sotla in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Razvojne agencije Sotla. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem družboslovne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – vodstvene sposobnosti, sposobnosti odločanja na višjih nivojih, komunikacijske veščine in sposobnost nastopanja v javnosti; – znanje uradnega jezika; – znanje dveh tujih jezikov; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, kise preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu/ki se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidat/ka mora ob prijavi priložiti pisen program razvoja Razvojne agencije Sotla. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat/ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine. Direktor/ica bo imenovan za mandatno dobo 4 let. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje glede pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata/ke, da: – je državljan/ka Republike Slovenije; – ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, kise preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Svetu Razvojne agencije Sotla pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Obravnavale se bodo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidat/ka vloži prijavo z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za razpis direktorja« na naslov: Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, v Rogaških novicah ter na Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: rasotla@siol.net, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi razpisa. Informacije o izvedbi javnega razpisa kandidati dobijo na RA Sotla (tel. 03/81-71-860).