Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1512. Sklep o javni razgrnitvi utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod M5/R51 Vodice TE TOL, okoljskega poročila in njegove revizije in sklic 2. prostorske konference, stran 3993.

Na podlagi 43. člena in v zvezi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, in 66/06 - odl. US) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) ter na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod M5/R51 Vodice TE TOL, okoljskega poročila in njegove revizije in sklic 2. prostorske konference
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. utemeljitve predlagane rešitve, ki jo je pod številko naloge 5633 izdelal LUZ, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: utemeljitev predlagane rešitve);
2. okoljskega poročila za prenosni plinovod M5/R51 Vodice - TE TOL, ki ga je pod številko projekta 7862 izdelal PROJEKT, d. d., Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki jo je maja 2006 izdelal okoljski izvedenec mag. Jorg Hodalič, in
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 10. aprila 2007 do 10. maja 2007, in sicer:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
- v Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urbanizem, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
- v Občini Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
Izvleček gradiva iz prejšnje točke bo javno razgrnjen tudi v četrtnih skupnostih:
- Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
- Posavje, Dunajska 230, Ljubljana,
- Šmarna Gora, Pločanska 8, Ljubljana,
- Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana,
- Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
- Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana,
- Moste, Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana.
Javne obravnave bodo potekale:
- za območje Mestne občine Ljubljana:
- v četrtni skupnosti Črnuče, Oddelku za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, Dunajska 367, Ljubljana, 17. 4. 2007 ob 17. uri;
- v četrtni skupnosti Bežigrad, Oddelku za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, Vojkova 1, Ljubljana, 18. 4. 2007 ob 17.uri;
- za območje Občine Vodice, v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, 23. 4. 2007 ob 17. uri.
III.
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami ima javnost pravico dajati mnenja o predlogu utemeljitve predlagane rešitve in okoljskem poročilu ter pripombe k njima. Pripombe in predlogi se do 10. maja 2007 lahko dajo pisno na krajih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javnih obravnavah ali se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se pri »Zadeva« navedejo ključne besede »DLN Vodice - TE TOL«.
IV.
Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje pravico dajati mnenja in pripombe fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog utemeljitve predlagane rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, in 66/06 - odl. US).
V.
Med javno razgrnitvijo iz II. točke tega sklepa Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo 23. aprila 2007 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v podhodu.
Na prostorski konferenci bo predstavljena utemeljitev predlagane rešitve. Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora.
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, vsak delovni dan med 13.00 in 15.30, na sedežih Mestne občine Ljubljana in Občine Vodice, in sicer med uradnimi urami, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si pri Javnih objavah, Obvestilih za javnost.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.mop.gov.si), v časopisu Dnevnik in na krajevno običajen način v časopisu Kopitarjev glas.
Št. 35010-1/2005-LB
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2511-0104
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor