Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1468. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 3926.

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 5. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 33/03 in 96/05) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna plača župana je določena s plačnim razredom. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija župana Občine Litija uvrsti v 51. plačni razred.
Če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.«.
2. člen
V pravilniku se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija podžupana se v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev uvrsti v plačni razred 36.-43. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanskih pooblastil.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-4/2002
Litija, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.