Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 168/07 Ob-8628/07 , Stran 2234
I. Predmet prodaje: 1. Tabela-kmetijsko zemljišče Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Tabela-stavbno zemljišče: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vsebujejo davka na promet nepremičnin, plača kupec, (občina ni davčni zavezanec). 2. Nakup bo potekal po načelu videno-kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov ne bodo upoštevane. 3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi članic EU. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Hodoš, št. 01361-0100012383, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »varščina za prodajo nepremičnin« (navesti štev. parcel, oziroma za tabelo 1 ali 2). Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za prodajo v tabeli 1 je 50% cena in 50% nakup v celoti, za prodajo v tabeli 2 pa 100% cena. 7. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: 1. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek) v tajništvu župana. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 02/559-80-21. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v tajništvu župana Občine Hodoš ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš-Hodos. Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 4. 5. 2007, do 10. ure, odpiranje ponudb je 4. 5. 2007 ob 12. uri v prostorih Občine Hodoš, Hodoš 52, sejna soba. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana ustavi.