Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1461. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3917.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS -UPB 1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 - UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 15. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 57/99, 28/03 in 135/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) je funkcija župana Občine Črnomelj, ki sodi v kategorijo »župan V«, uvrščena v 51. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, ne pripada pa mu dodatek za delovno dobo.
V skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija podžupana Občine Črnomelj, ki sodi v kategorijo »podžupan V«, uvrščena v 36.-43. plačni razred. V okviru tega razpona konkretni plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačni razred podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, določi župan, upoštevaje konkretne naloge in pooblastila, ki jih podžupan ima, in zajema opravljanje naslednjih nalog:
- udeležba na sejah občinskega sveta,
- predsedovanje, članstvo in udeležbo na sejah delovnih teles OS,
- koordinacija delovnih teles OS,
- pomoč županu pri izvrševanju nalog,
- nadomeščanje župana v primeru odsotnosti,
- opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
Podžupanu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, ne pripada pa mu dodatek za delovno dobo.
V času, ko podžupan, zaradi predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana, mu pripada osnovna plača, ki bi jo sicer dobil župan.
Z odločbo oziroma sklepom se na podlagi in v skladu z odločitvijo župana o določitvi plačnega razreda podžupana določi osnovna plača in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za podžupana.«.
3. člen
V 7. členu se prvi in drugi odstavek spremenita, tako da se po novem glasita:
»Osnovna plača župana in podžupana se določi na podlagi uvrstitve njegovega delovnega mesta v plačni razred. Vrednost plačnega razreda je določena z zakonom in se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana se ugotovi tako, da se ugotovi vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščen. Znesek se poveča za dodatek delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.«.
Črta se tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V petem odstavku, ki postane četrti, se beseda »lahko« črta, besedilo »s količniki ali« pa se nadomesti s predlogom »z«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena pravilnika se drugi stavek za besedo »določbe« spremeni in dopolni tako, da se glasi: »zakona, tega pravilnika in sklepa župana o določitvi plačnega razreda podžupana.«.
5. člen
V 18. členu se besedilo: »ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti« nadomesti z besedilom: »ki je z zakonom določen kot vrednost plačnega razreda, v katero je uvrščena funkcija župana oziroma podžupana in se usklajuje s Kolektivno pogodbo za javni sektor«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Plače, plačila, nagrade, in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se skladno s temi spremembami in dopolnitvami pravilnika izplačajo od 1. 1. 2007.
7. člen
Ne glede na določila prvega odstavka 3. in 7. in 18. člena pravilnika županu od 1. 1. 2007 pripada osnovna plača, ki ustreza višini 47. plačnega razreda. Nastalo nesorazmerje do 51. plačnega razreda, to je v višini štirih plačnih razredov, se odpravi postopoma do decembra 2009, po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določata način prevedbe dosedanje plače župana ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači župana. S 1. 1. 2007 se torej odpravi 25% nastalega nesorazmerja v osnovni plači, decembra 2007 nadaljnjih 25%, decembra 2008 dodatnih 25% in decembra 2009 se nastalo nesorazmerja dokončno odpravi.
Določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določajo način prevedbe dosedanje plače ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači, se morajo upoštevati tudi pri določitvi plače podžupana.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se kot osnova za določitev plače oziroma plačil za opravljane funkcije upošteva osnovna plača župana, ki ustreza 47. plačnemu razredu, povečana za 25% nastalega nesorazmerja, in se do decembra 2009 usklajuje z osnovno plačo župana, skladno določbam prvega odstavka tega člena.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07-1/99
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.