Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8663/07 , Stran 2253
Na podlagi 56. člena in 1. odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06; ZJU UPB-2) župan Občine Ribnica objavlja javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest, in sicer: I. Višji svetovalec za finance. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Funkcionalna znanja in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti: – znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami). Delovno področje: – vodenje, koordiniranje in nadzor dela v oddelku za finance, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analih, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših nalog, pripravljanje internih navodil, – priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega, – priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna, – priprava splošnih aktov s področja financ, – strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja financ, – priprava gradiva in organizacija sej Odbora za finance, sodelovanje na sejah občinskega sveta in sejah njegovih delovnih teles, – priprava in spremljanje dokumentacije za javna naročila ter vodenje vseh potrebnih evidenc v skladu z Zakonom o javnih naročilih, – priprava in sodelovanje pri razvojnih programih občine, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. II. Svetovalec za okolje in prostor. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba gradbene, komunalne ali druge naravoslovno tehnične smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Funkcionalna znanja in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti: – znanje tujega jezika (angleščina, nemščina), – znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami), – vozniški izpit B kategorije. Delovno področje: – pomoč pri pripravi odlokov in drugih aktov s področja urejanja prostora ter kontrola izvajanja le-teh, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – vzpostavitev digitalnih katastrov cestne in komunalne infrastrukture, – izdelava programov vzdrževanja občinskih cest in komunalne infrastrukture na podlagi vzpostavljenih digitalnih evidenc, – vzpostavitev digitalne baze nezazidanih stavbnih zemljišč, – izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil, – vodenje in odločanje na prvi stopnji v skladu s pooblastilom, – podajanje informacij javnega značaja s področja okolja in prostora, – priprava in vodenje del pri izvajanju investicij in koordiniranje z izvajalci, – opravljanje drugih upravnih in drugih zadev podobne zahtevnosti. III. Kot delovne izkušnje za delovno mesto iz I. in II. točke šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo pri enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu iz točke I in II se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave), v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s 1. odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe tr leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in dani bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil. V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovno usposobljenost kandidata preverjala: – s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in – z ustnim razgovorom s kandidatom. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate, ki bodo na podlagi preverjanja dokazil izpolnjevali razpisne pogoje, bo natečajna komisija povabila na razgovor. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu pod tč. I opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II, na delovnem mestu pod tč. II pa v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in poskusnim delom, ki za višjega svetovalca traja šest, za svetovalca pa 5 mesecev. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Rok in naslov za vlaganje prijav Ponudbe z dokazili naj kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva objave tega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, s pripisom »Javni natečaj – Višji svetovalec za finance – ne odpiraj«, kolikor se kandidat prijavlja na natečaj za višjega svetovalca za finance oziroma s pripisom »Javni natečaj – Svetovalec za okolje in prostor – ne odpiraj«, kolikor se kandidat prijavlja na javni natečaj za svetovalca za okolje in prostor. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 60 dni po objavi v Uradnem listu RS. O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nevenka Turk Kraljič na tel. 01/837-20-03.