Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-9159/07 , Stran 2226
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. 2. Javno naročilo bo izvedeno kot postopek zbiranja ponudb z predhodno objavo. Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi, ne bo izvedel dialoga s prijavitelji in ne bo v postopek vključil pogajanja. Poleg te objave je potrebno pridobiti tudi razpisno dokumentacijo. 3. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zagotovitev javnega in brezplačnega načina za dostop do vsebin in storitev e-uprave na internetu. Rezultat bo objava vsebin in storitev na javno dostopnih točkah. 4. Osnovni pogoji in merila. Na javno naročilo se lahko prijavijo posamezniki in podjetja z ustrezno registracijo (izpisek iz sodnega registra), ki že imajo rešitve in infrastrukturo javno dostopnih točk do interneta ter le-te že ponujajo v uporabo po Sloveniji ali tujini. Rešitev mora biti delujoča in že preizkušena. Merila za izbor izvajalca: 1. razširjenost javno dostopnih točk po Sloveniji – 30%, 2. povprečna frekventnost obiskov – 25%, 3. cena ponudbe – 25%, 4. reference – 20%. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega naročila, znašajo 65.000 EUR evrov, brez davka na dodano vrednost. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva so na voljo na proračunski postavki 5680 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2007. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2007. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: robert.gustin@gov.si, najpozneje do 27. 4. 2007, do 24. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko, po faksu, elektronski pošti ali osebno). 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: vloge bodo odprte dne 30. 4. 2007. Neveljavne vloge (nepravilno sestavljene in nepravočasno prispele) ne bodo obravnavane. 9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni prejemniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 45 dni. 10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Vsa razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma v glavni pisarni Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do vključno petka 27. 4. 2007 do 12. ure. Razpisna dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem roku za vlaganje prijav. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-47-74, faks 01/478-46-65. Kontaktna oseba za vsa pojasnila povezana z razpisom je mag. Robert Guštin (elektronski naslov: robert.gustin@gov.si).