Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Tu 108/07 Ob-8552/07 , Stran 2244
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, Slomškova 1, 9000 Murska Sobota, tel. 02/530-49-20, faks 02/530-49-51, objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2) javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec – eno delovno mesto. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III, odvisno od delovnih izkušenj. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri (univ. dipl. pravnik), – delovne izkušnje 2 leti, – državljanstvo RS, – znanje slovenskega jezika, – poslovne sposobnosti in splošna zdravstvena zmožnost, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pravniški državni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje tujega jezika, – poskusno delo 6 mesecev. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državnopravniški izpit. 2. Delovno področje: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli državni tožilec, – priprava strokovne podlage za sprejem odločitev, – spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature, – pripravljanje osnutkov poročil, analiz, informacij, referatov in pravnih mnenj po usmeritvah državnega tožilca in vodje tožilstva, – sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu državnega tožilca, – opravljanje drugih opravil v okviru dežurne službe, – opravljanje potrebnih opravil v zvezi z opuščanjem kazenskega pregona ter opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca. 3. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III z možnostjo napredovanja v višji pravosodni svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, Slomškova ul. 1. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:«za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca, številka Tu 108/07 na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, Slomškova ul. 1, 9000 Murska Sobota in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zdenka.sitar@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Zdenka Sitar, vodja urada tožilstva, tel. 02/530-49-20.