Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1446. Odredba o višini plačila agencijam za posredovanje zaposlitve brezposelni osebi, stran 3884.

Na podlagi 8. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o višini plačila agencijam za posredovanje zaposlitve brezposelni osebi
1. člen
Pooblaščeni organizaciji oziroma delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki posreduje zaposlitev brezposelni osebi, ki je najmanj tri mesece vpisana v evidenci brezposelnih oseb, se zagotavlja plačilo za vsako posredovanje zaposlitve, če je brezposelna oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi:
- za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
- za določen čas, ki ni krajši od 12 mesecev, s polnim delovnim časom,
- za določen čas, ki ni krajši od 24 mesecev, z najmanj polovico polnega delovnega časa, v višini, ki je določena s to odredbo.
Pogoj vpisa v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece ne velja v primerih, ko je oseba starejša od 50 let ali prejema denarno nadomestilo, ali je upravičena do denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, oziroma, ko je brezposelna oseba invalid, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.
Do plačila za opravljeno storitev posredovanja zaposlitve iz prejšnjega odstavka je upravičena agencija, ki ima z ministrstvom, pristojnim za delo, sklenjeno koncesijsko pogodbo za posredovanje zaposlitve in dela.
2. člen
Pri določitvi višine plačila storitev agenciji se upoštevajo naslednja merila:
- trajanje zaposlitve (nedoločen, določen čas),
- vrsta delovnega časa (polni, krajši delovni čas od polnega),
- delež brezposelnih oseb v prebivalstvu v območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), kjer se brezposelni osebi posreduje zaposlitev,
- ali je brezposelna oseba prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo,
- invalidnost, priznana z odločbo pristojnega organa,
- starost brezposelne osebe,
- čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu,
- ali gre za iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma brezposelno osebo brez osnovnošolske izobrazbe.
3. člen
Višina plačila storitev agenciji je ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena določena kot osnovna cena in dodatki.
4. člen
Osnovna cena za posredovano zaposlitev znaša:
- za zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 70% minimalne plače,
- za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 12 mesecev, s polnim delovnim časom, 50% cene iz prejšnje alinee,
- za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 24 mesecev, z najmanj polovico polnega delovnega časa, 50% cene iz prve alinee tega člena.
5. člen
Dodatki na osnovno ceno za posredovano zaposlitev znašajo:
- pri zaposlitvi invalidne osebe 80%,
- pri zaposlitvi osebe, ki je starejša od 50 let 80%,
- pri zaposlitvi iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma brezposelne osebe brez osnovnošolske izobrazbe 80%.
6. člen
Dodatek na osnovno ceno glede na preostale mesece prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, se določi:
+----------------------------------+---------------------------+
|  Preostali meseci prejemanja  |  % na osnovno ceno za  |
|    denarnega nadomestila   |  prejemnike denarnega  |
|                 |    nadomestila    |
+----------------------------------+---------------------------+
|1 do 3              |      50       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 3 do 6            |      60       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 6 do 9            |      70       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 9 do 12            |      80       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 12 do 18           |      90       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 18              |      100      |
+----------------------------------+---------------------------+
 
+----------------------------------+---------------------------+
|  Preostali meseci prejemanja  |  % na osnovno ceno za  |
|   denarne socialne pomoči   |  prejemnike denarne   |
|                 |   socialne pomoči   |
+----------------------------------+---------------------------+
|1 do 3              |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 3 do 6            |      20       |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad 6               |      30       |
+----------------------------------+---------------------------+
7. člen
Dodatek za čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu, znaša 25% na osnovno ceno za vsakih 12 mesecev prijave na zavodu, vendar največ 75% na osnovno ceno.
8. člen
Dodatek na osnovno ceno zaradi deleža brezposelnosti v aktivnem prebivalstvu v območni službi zavoda znaša 50% na osnovno ceno za 3% ali več % odstopanja nad povprečjem brezposelnosti v Republiki Sloveniji.
Agenciji se dodatek iz prejšnjega odstavka izplača za posredovanje zaposlitve v območni službi, kjer se je brezposelna oseba zaposlila.
9. člen
Minimalna plača iz 4. člena te odredbe je minimalna plača na dan predložitve računa zavodu za opravljeno storitev posredovanja zaposlitve.
V cene, določene v 4. členu te odredbe in dodatke, določene v 5. do 8. členih te odredbe, je vključen davek na dodano vrednost v skladu s predpisi.
10. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelni osebi (Uradni list RS, št. 88/00 in 67/01).
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01702-7/2007/4
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EVA 2007-2611-0040
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve