Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 111/07 Ob-8866/07 , Stran 2261
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: I. višji svetovalec (m/ž) v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v Sektorju za podporo dela komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj (pri kandidatih z univerzitetno izobrazbo se delovne izkušnje zmanjšajo za eno tretjino); – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu z 6. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2). Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog; – strokovna priprava gradiv za seje KKAZ in izvajanje sprejetih sklepov KKAZ; – strokovna priprava gradiv (predlogov odločb in sklepov) za seje Vlade RS s področja kadrovskih zadev. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01 in nasl.). 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Generalnemu sekretariatu Vlade RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in nasl.) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec« v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 100 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.gs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi internega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-52, Tatjana Pečaver.