Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 352-72/2007 Ob-9029/07 , Stran 2225
Upravičenci do prijave na razpisu, so po določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave ter Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in delavcev, ki so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri Ministrstvu za obrambo. I. Predmet razpisa: a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana: Celovška 134, stanovanje št. 32 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 55,45 m2, Dolenjska cesta 46, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 35,49 m2, Dunajska cesta 115, stanovanje št. 8 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 61,70 m2, Einspielerjeva 3, stanovanje št. 35 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 18,67 m2, Janežičeva 15, stanovanje št. 17 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 36,21 m2, Kotnikova ulica 20, stanovanje št. 18 (opremljeno), 4-sobno, velikosti 85,21 m2, Kotnikova 12, stanovanje št. 14 (opremljeno), 1-sobno, velikosti 54,62 m2, Kvedrova ulica 5, stanovanje št. 78 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 33,36 m2, Merčnikova 1, stanovanje št. 27 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 27,25 m2, Peričeva ulica 31, stanovanje št. 19 (opremljeno), 2-sobno, velikosti 55,32 m2, Peričeva ulica 31, stanovanje št. 22 (opremljeno), 2-sobno, velikosti 55,45 m2, Slomškova 33, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 1,5-sobno, velikosti 44,29 m2, Slomškova 33, stanovanje št. 8 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 30,47 m2, Steletova 2, stanovanje št. 36 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 49,58 m2, Trebinjska 13, stanovanje št. 21 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,21 m2, Trubarjeva 81, stanovanje št. 30 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 27,23 m2, Vogelna 8, stanovanje št. 27 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 36,15 m2, Vožarski pot 10, stanovanje št. 28 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 24,86 m2, b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Brežice Bizeljska 18, stanovanje št. 3 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,28 m2, Bizeljska 18, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,28 m2, Kettejeva 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2, Kettejeva 1, stanovanje št. 2 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2, Kettejeva 3, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2, c) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Celje: Kajuhova 7, stanovanje št. 10 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 47,06 m2, Škapinova 8, stanovanje št. 17 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,07 m2, č) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ilirska Bistrica: Gubčeva 1, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,60 m2, d) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Jesenice: Cesta Cirila Tavčarja 10, stanovanje št. 35 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 55,96 m2, e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kozina: Rodiška 7, stanovanje št. 8 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 23,12 m2, f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Kranj: Ulica Juleta Gabrovška 19, stanovanje št. 27 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 65,90 m2, Ulica Lojzeta Hrovata 5, stanovanje št. 40 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 33,50 m2, g) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Maribor: Regentova 6, stanovanje št. 26 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 22,09 m2, h) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Mirna na Dolenjskem: Glavna cesta 33, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 63,59 m2, Glavna cesta 51, stanovanje št. 10 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 49,19 m2, Sokolska ulica 12, stanovanje št. 3 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,22 m2, i) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota: Lendavska 19b, stanovanje št. 35 (neopremljeno), 3-sobno, velikosti 76,35 m2, j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Postojna: Kidričevo naselje 23, stanovanje št. 21 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 31,86 m2, Kidričevo naselje 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,81 m2, k) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ptuj: Ulica 5.prekomorske brigade 2, stanovanje št. 8 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 40,84 m2, l) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ribnica: Prijateljev trg 5, stanovanje št. 6 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 52,59 m2, m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Sežana: Partizanska cesta 68, stanovanje št. 404 (neopremljeno), 2,5-sobno, velikosti 68,22 m2, n) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Velenje: Goriška cesta 49, stanovanje št. 11 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 30,55 m2, Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno do konca leta 2007. II. Razpisni pogoji: Uslužbenec ima pravico kandidirati na razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma solastnik stanovanja v oddaljenosti do 60 km od kraja, kjer uslužbenec opravlja svoje delo, oziroma ni moč šteti, da je njegov stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za stanovanje v enem kraju. Prosilci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo glede na svoj stanovanjski status priložiti naslednje listine: 1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer); 2. izpolnjena obrazca (obrazec 1, obrazec 2); 3. v primeru skupne vloge dveh prosilcev, ki živita v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ni starejše kot mesec dni; 4. dokazila (najemna pogodba oziroma drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju); 5. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu izpraznil stanovanje po zaključku stanovanjskega varčevanja (v primeru, da stanovanjsko varčuje). V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba prosilca dodatno pozove za predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču, ki ne sme biti starejše kot mesec dni. Zahtevana obrazca (obrazec 1, obrazec 2) sta objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod vsebino: za javne uslužbence, uslužbenski dogodki, službena stanovanja, na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/dogodki/za_javne_usluzbence/za_javne_usluzbence/ Vlogo za dodelitev stanovanja odda uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi listinami po pogojih razpisa pri organu, pri katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili so državni organi dolžni pregledati in samo popolno opremljene vloge točkovati v skladu s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v katerih so razpisana službena stanovanja in po številu zbranih točk. Državni organi odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc. Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami poslati na naslov Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7 dneh. V prednostni vrstni red so državni organi dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru upravnih enot. Prednostni red se v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi pripravi ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa se opravi po postopku tretjega odstavka 12. člena stanovanjskega pravilnika. Prednostni red se skupaj z vlogami pošlje v potrditev, podpis in nadaljnji postopek resornemu ministrstvu. Prednostni redi za upravne enote se pripravijo ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem 4. odstavka 12. člena stanovanjskega pravilnika. Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis in so jim bila službena stanovanja dodeljena zaradi smotrnejšega gospodarjenja s službenimi stanovanji, oziroma iz razloga nujnih službenih potreb. V primeru, da dosežejo zadostno število točk, se v razpis vključi tudi stanovanje, ki ga imajo v najemu, najemna pogodba pa se jim spremeni (za čas opravljanja dela v organu). III. Splošne določbe: Pri odločanju o dodelitvi službenih stanovanj Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije nepopolnih vlog in vlog, ki jih državni organi ne bodo poslali na naslov Ministrstva za javno upravo v zgoraj navedenem roku, ne bo upoštevala. Državni organi sami odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc. Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek o številu družinskih članov. Prednostni red velja 6 mesecev od sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku na razpolago dodatno stanovanje, se takšno stanovanje ponudi v najem naslednjemu prosilcu na prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk. O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi državni organi, katerih prosilci so se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni vse prosilce v okviru svojega organa obvestiti o rezultatih razpisa. Uslužbenci, ki jim bodo službena stanovanja dodeljena, bodo osebno prejeli sklep o dodelitvi. Prednostni vrstni red bo objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.