Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 405/07 Ob-9044/07 , Stran 2276
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 405/07 z dne 22. 3. 2007, je enosobno stanovanje št. 4 v izmeri 50,59 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske hiše z naslovom Tavčarjeva ulica 22, Kranj, stoječe na parc. št. 11, k.o. Kranj, last zastaviteljice Irene Šušteršič, Tavčarjeva ulica 22, Kranj na temelju prodajne pogodbe z dne 2. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem Milanom Zakotnikom, Župančičeva ulica 7, Kranj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., s sedežem v Mariboru, Slomškov trg 18, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini CHF 33.747 v protivrednosti EURA po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni Libor + 2,35%, z odplačilom kredita v 180 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, od katerih zadnja zapade dne 31. 5. 2022.