Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

SV 258/07 Ob-9165/07 , Stran 2277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 258/07 z dne 23. 3. 2007, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 2 v izmeri 57,74 m2, v pritličju stanovanjskega bloka (ident. stavbe 111 stoenajst) v Kranju, na Kokrici, Cesta na Belo 16, ki stoji na parceli št. 189/7, k.o. Kokrica, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, last kreditojemalke - zastaviteljice Gril Tanje in soplačnika - zastavitelja Gril Alena, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 3. 2007, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 120.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2032, z obrestno mero Euribor +1.70 odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve te pogodbe znaša 5.317 odstotkov in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,47 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka - upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.