Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, stran 3950.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98, 90/01, 112/02 in 35/06) se v 16. členu črta besedilo drugega in tretjega odstavka in se nadomesti z besedilom:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.
V svet zavoda Osnovne šole Krmelj se volijo dva predstavnika delavcev in dva predstavnika staršev šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz enote vrtca Krmelj.
V svet zavoda Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž se volijo dva predstavnika delavcev in dva predstavnika staršev šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz enote vrtca Šentjanž.
V svet zavoda OŠ Sava Kladnika Sevnica se volijo dva predstavnika delavcev in dva predstavnika staršev iz matične šole ter en predstavnik delavcev in en predstavnik staršev iz obeh podružničnih šol.«.
2. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se dopolni tako, da se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter mnenje sveta staršev.«.
V zadnjem odstavku istega člena se črta beseda »ali« in se nadomesti z vejico ter za besedo »ustanovitelj« doda besedilo »ali svet staršev«.
3. člen
V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
4. člen
V 35. členu se v četrtem odstavku za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0005/2007
Sevnica, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.