Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-5/2007-1 Ob-8680/07 , Stran 2254
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta: vodja oddelka za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino), – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Za izbranega kandidata se bo skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«, kolikor izbrani kandidat ustreznega dovoljenja še nima. Delovno področje: – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v notranji organizacijski enoti, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – odločanje o zadevah iz delovnega področja oddelka po pooblastilu načelnika. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ljutomer pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence, 6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – UPB2), kolikor kandidat ustreznega dovoljenja še nima. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja oddelka za upravne notranje zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja oddelka za upravne notranje zadeve, številka: 110-5/2007« na naslov: Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ljutomer@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Ljutomer: www.upravneenote.gov.si/ljutomer. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljenem postopku. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/584-94-13 (Jožica Onišak Ratiznojnik).