Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 93/2007-2 Ob-8618/07 , Stran 2249
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, ZJU-UPB-2) Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest: 1. Pravosodni svetnik – višji strokovni sodelavec 2 delovni mesti za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani, Šubičeva 2. Delovno mesto pravosodni svetnik – višji strokovni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni svetnik II in pravosodni svetnik I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni svetnik II. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli pravobranilski funkcionar, – pripravljanje zahtevnih strokovnih podlag za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – po pooblastilu pravobranilskih funkcionarjev nadomeščanje le-teh pri zastopanju pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi, – pripravljanje predlogov vlog, zbiranje dokaznih gradiv, izjav strank, – pripravljanje vsega potrebnega izven glavne obravnave in za glavno obravnavo, – pripravljanje predlogov pravnih mnenj, – spremljanje in proučevanje prakse sodišč, pravne prakse ter strokovne literature, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, – druge naloge, določene s področnimi predpisi, – opravljanje drugih strokovnih nalog po odredbi pravobranilskega funkcionarja ali v skladu z Državnopravobranilskim redom. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – 6 let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – pravniški državni ali pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – osnovna raven znanja angleškega jezika. Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. 2. Višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec. – 2 delovni mesti za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani, Šubičeva 2 in – 1 delovno mesto za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu, Zunanjem oddelku v Kranju, Bleiweisova cesta 20. Delovno mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli pravobranilski funkcionar, – pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – po pooblastilu pravobranilskih funkcionarjev nadomeščanje le-teh pri zastopanju pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi, – pripravljanje predlogov vlog, zbiranje dokaznih gradiv, izjav strank, – pripravljanje vsega potrebnega izven glavne obravnave in za glavno obravnavo, – pripravljanje predlogov pravnih mnenj, – spremljanje in proučevanje prakse sodišč, pravne prakse ter strokovne literature, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, – druge naloge, določene s področnimi predpisi, – opravljanje drugih strokovnih nalog po odredbi pravobranilskega funkcionarja ali v skladu z Državnopravobranilskim redom. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – 2 leti delovnih izkušenj, Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – pravniški državni ali pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom, – osnovna raven znanja angleškega jezika. Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. 3. Svetovalec v pravosodju – pravobranilski sodelavec 1 delovno mesto za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu, Zunanjem oddelku v Kranju, Bleiweisova cesta 20. Delovno mesto svetovalec v pravosodju – pravobranilski sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec v pravosodju I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III. Opis del in nalog: – opravljanje strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – pripravljanje predlogov vlog in drugih pisanj, ki mu jih dodeli pravobranilski funkcionar ali strokovni sodelavec, – samostojno in ažurno vodenje vpisnikov, knjig in imenikov, skladno z Državnopravobranilskim redom, – samostojno opravljanje vseh administrativno tehničnih del v zvezi s pisanjem vlog in drugih pisanj, – sodelovanje pri izvajanju uprave oddelka, – sprejem pošte in priprava pisanj za odpravo, – vodenje evidenc v skladu z odredbami in Državnopravobranilskim redom, – priprava poročil, analiz, informacij, statističnih in drugih poročil iz vpisnikov in s področja dela, – druge naloge določene s področnimi predpisi, – opravljanje drugih strokovnih del po nalogu nadrejenega in po odredbi v skladu z Državnopravobranilskim redom. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – visoka strokovna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje dela z računalnikom, – izpit iz Državnopravobranilskega reda. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeni strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka in izpit iz Državnopravobranilskega reda bo moral izbrani kandidat ravno tako opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije; – pisno izjavo o znanju uradnega jezika; – opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem ali pravosodnem izpitu (za kandidate na delovni mesti pod št. 1. in 2.); – pisno izjavo o osnovni ravni znanja angleškega jezika (za kandidate na delovni mesti pod št. 1. in 2.); – pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (za kandidate na delovno mesto pod št. 3.); – pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za kandidate na delovno mesto pod št. 3.); – pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisno izjavo o privolitvi kandidata, v kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto – z navedbo delovnega mesta za katerega kandidira in kraja opravljanja delovnega mesta`` na naslov: Državno pravobranilstvo, Urad predstojnika, Šubičeva 2, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.dprs@dp-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državnega pravobranilstva www.dp-rs.si. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Dodatne informacije lahko dobite v Uradu generalnega državnega pravobranilca v Ljubljani, tel. 01/244-10-02.