Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 027945 Ob-8675/07 , Stran 2268
1. Predmet prodaje: oljni transformatorji (9 kosov). 2. Izhodiščna cena: 2.500 EUR za vsak transformator. 3. Transformatorje, ki so predmet tega razpisa, bo prodajalec prodal skupaj v enem kompletu (vseh 9 kosov) najugodnejšemu ponudniku. Kolikor prodajalec ne bo prejel nobene ponudbe za celoten komplet, bo vsak transformator posebej prodal najugodnejšemu ponudniku. 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Uroš Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski naslov: upecaver@vo-ka.si, glede tehničnih informacij pa Primož Korošec, tel. 01/580-82-94, elektronski naslov: pkorosec@vo-ka.si. 5. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup transformatorjev – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 12. 4. 2007 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, – natančno navedbo transformatorja. 7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. 8. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača celotne kupnine. 9. Kupec transformatorja/ev je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 11. Seznam transformatorjev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsa ostala tehnična dokumentacija je dosegljiva pri kontaktni osebi (Primož Korošec). Prodajalec bo omogočil ogled transformatorjev dne 5. 4. 2007.