Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1502. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju april–junij 2007, stran 3961.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odločba US in 72/05) in drugega odstavka 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter na podlagi določil Zakona o financiranju občin - ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT) ter 41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), Statutarnega sklepa Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06 in 123/06 - popr.) in Statutarnega sklepa Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 121/06) so Občinski svet Občine Trebnje na 5. seji dne 28. 3. 2007 Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. seji dne 20. 3. 2007 in Občinski svet Občine Šentrupert na 1. dopisni seji dne 26. 3. 2007 sprejeli
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju april-junij 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občine) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2007 se financiranje funkcij občin ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05, 18/06, 62/06 in 99/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2006.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občin je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja občine ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2006.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------+------------------------------+--------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |     V tisoč EUR|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |  Proračun april -|
|                     |     junij 2007|
+----------+------------------------------+--------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |      4.118,40|
|     |(70+71+72+73+74)       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |      2.445,38|
+----------+------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |      1.864,37|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |      1.313,61|
|     |dobiček            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |       441,84|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in |       108,92|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |       581,01|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in  |        95,92|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine   |        8,02|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |        3,00|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |        17,76|
|     |in storitev          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |       456,31|
+----------+------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |        24,75|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |        3,83|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |        20,92|
|     |zemljišč in neopr. dolg.   |          |
|     |Sredstev           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE       |        0,74|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |        0,74|
|     |domačih virov         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |      1.647,53|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz  |      1.074,71|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|741    |Sredstva Evropskih skladov  |       572,82|
+----------+------------------------------+--------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      2.731,09|
+----------+------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |       636,67|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki  |       160,64|
|     |zaposlenim          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |        24,37|
|     |socialno varnost       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |       448,15|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |        3,51|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |      1.291,64|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije        |        14,51|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       824,29|
|     |gospodinjstvom        |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |        87,00|
|     |organizacijam in ustanovam  |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |       365,84|
|     |transferi           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |       277,19|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |       277,19|
|     |sredstev           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       525,59|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |430 Investicijski transferi  |          0|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |       484,72|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki|          |
|     |niso proračunski uporabniki  |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |        40,87|
|     |proračunskim uporabnikom   |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |     + 1.387,31|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |               |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |          |
|     |NALOŽB            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|          |
|     |(750+751+752)         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |          |
|     |posojil            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih    |          |
|     |deležev            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova    |          |
|     |privatizacije         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
|     |(440+441+442+443)       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |        1,25|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |        1,25|
|     |deležev in naložb       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz |          |
|     |naslova privatizacije     |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |443 Povečanje namenskega   |          |
|     |premoženja v javnih skladih in|          |
|     |drugih osebah javnega prava, |          |
|     |ki imajo premoženje v svoji  |          |
|     |lasti             |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|        -1,25|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(IV.-V.)           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |               |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)      |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)     |        10,33|
+----------+------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |        10,33|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga |        10,33|
+----------+------------------------------+--------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |     + 1.375,73|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |          |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)|       -10,33|
+----------+------------------------------+--------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |      -1.387,31|
|     |VIII.-IX.)          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE|          |
|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA    |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |      1.375,73|
+----------+------------------------------+--------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občin povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračune občin tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
- za izplačilo plač in prispevkov,
- za socialne transfere in transfere posameznikom,
- za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
- za ostale materialne stroške,
- za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
- za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu Občine Trebnje.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 410-152/2006
Trebnje, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.