Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1482. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna, stran 3940.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99 in 61/06) je Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna
1. člen
(namen sprejetja začasnih ukrepov)
Ta odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje območja širitve dela naselja, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna.
Z odlokom se izraža utemeljena nevarnost:
- da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma,
- da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe,
- da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve naselja Programa priprave za strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna se sprejema za območje širitve dela naselja Postojna.
Zgoraj navedeno območje predstavlja prostorsko ureditev, za katero:
- je predvidena širitev naselja, ki še ni določena s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna,
- se je z objavo Programa priprave za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Postojna v Uradnem listu RS, št. 54/06 dne 25. 5. 2006 pričel postopek priprave in sprejema strategije prostorskega razvoja in prostorski red Občine Postojna,
- bo sprejem odloka omogočil zavarovanje območja in izvedbo prostorske ureditve, ki jo predvideva navedeni prostorski akt.
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Območje začasnih ukrepov obsega del območja širitve naselja Postojna na parcelnih št.: 1019/0, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1109/1, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1112/0, 1113/0, 1114/0, 1115/0, 1116/0, 1117/0, 1119/0, 1120/0, 1121/1, 1121/2, 1122/1, 1122/2, 1123/0, 1124/1, 1124/2, 1125/1, 1125/2, 1126/1, 1126/2, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1130/1, 1132/0, 1133/0, 1135/1, 1136/1, 1137/13, 1137/14,, 1137/4, 1176/1, 1183/1, 1183/4, 1184/1, 1185/1, 1187/1,1188/1, 1189/1, 1189/5, 1190/1,, 1191/4, 1193/1, 1194/1, 1195/2, 1197/1, 1200/1, 1205/1, 1244/1, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1246/1, 1256/1, 1265/4, 1266/3, 1270/2, 1272/3, 1274/3, 1275/0, 1279/0, 1287/2, 1287/3, 1288/2, 1288/5, 2612/2, 2613/1, 2613/3, 2615/3, 2666/1, 2815/1, 2815/2, 763/1, 811/2, 812/2, 813/2, 900/1, 900/4, 900/5, 900/9, 1014/1, 1014/12, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 2747/0, 1015/0, 1016/0, 1017/0, 1018/1, 1018/2, 1275/0, 1278/0, 1279/0, 1280/0, 1281/0, 1282/0, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1284/0, 1285/0, 1286/0, 2666/1, 1000/1, 1000/2, 1012/0, 1060/0, 966/0, 993/1, 994/0, vse k.o. Postojna in na parc. št.: 1000/2, 1120/1, 1120/4, 1120/5, 1130/1, 1130/2, 1179/1, 1179/2, 1186/1, 1186/2, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1209/0, 1221/0, 1230/1, 1230/2, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1235/13, 1235/15, 1235/24, 1235/26, 1235/27, 1235/35, 1235/4, 1235/48, 1235/6, 1235/7, 1236/0,1238/3, 1238/6, 1239/2, 1239/3, 1243/2, 52/0, 942/1, 942/13, 942/14, 942/4, 942/5, 942/6, 942/7, 943/1, 943/2, 944/0, 945/0, vse k.o. Zalog na parc. št. 189/3, 191/3, 192/3, 193/2, 194/2, 262/3, 366/0, 367/0, 370/0, 371/0, 374/0, 376/1, 376/2, 376/3, 376/3, 377/0, 379/0, 381/0, 382/0, 384/0, 385/0, 399/1, 399/2, 399/4, 399/5, 403/2, 405/0, 406/2, 409/0, 412/0, 415/1, 415/2, 416/0, 419/0, 420/0, 425/0, 426/0, 427/0, 428/0, 429/0, 430/0, 431/0, 432/0, 433/0, 434/0, 435/0, 437/0, 438/0, 439/0, 440/0, 441/0, 446/0, 448/0, 451/0, 452/0, 455/0, 458/0, 460/0, 465/0, 466/0, 467/0, 468/0, 470/0, 472/0, 473/0, 474/0, 478/0, 479/0, 481/0, 482/0, 483/0, 485/0, 486/0, 487/0, 488/0, 489/0, 490/0, 491/0, 493/0, 502/0, 503/0, 506/0, 506/0, 507/0, 508/0, 509/0, 510/0, 513/0, 514/0, 516/0, 517/1, 520/1, 522/0, 524/1, 525/0, 530/0, 531/0, 534/0, 535/1, 536/1, 536/2, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1, 545/1, 546/1, 547/1, 551/1, 552/1, 554/1, 555/0, 925/3, 926/0, 927/2, 188/2, 189/2, 191/2, 192/2, 193/3, 257/2, 262/2, 272/2, 273/1, 274/0, 396/0, 399/3, 401/0, 402/0, 403/1, 404/0, 406/1, 407/0, 408/0, 410/0, 413/0, 414/0, 417/0, 418/0, 421/0, 443/0, 444/0, 445/0, 463/0, 464/0, 475/0, 476/0, 477/0, 492/0, 494/0, 495/0, 498/0, 499/0, 500/0, 568/1, 568/1, 925/2, vse k.o. Stara vas.
Meja območja je prikazana na katastrskem načrtu merila 1:5000, in sicer tako natančno, da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
Grafični del, ki prikazuje območje začasnih ukrepov je sestavni del tega odloka.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi veljajo naslednji ukrepi:
- prepovedan je promet z zemljišči, razen za potrebe sprejemanja sprememb prostorskih aktov,
- prepovedana je parcelacija zemljišč, razen za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb;
- prepovedana je izdaja lokacijskih in gradbenih dovoljenj;
- prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov.
V času veljave začasnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, lahko Občina Postojna odkupuje zavarovana zemljišča na območju iz tretjega člena tega Odloka z namenom izgradnje predvidene komunalne infrastrukture in z namenom gradnje objektov za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb.
Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so bile v času njihove uveljavitve že dovoljene z gradbenim dovoljenjem.
Na območju začasnih ukrepov so dovoljene tudi:
- gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
- gradnja objektov za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb,
- dela, ki so nujno potrebna za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih,
- geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje tega akta.
6. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka Občina Postojna izvrši zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
7. člen
(javnost odloka)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna, je stalno na vpogled pri urbanistični službi Občini Postojna.
8. člen
(objava odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Postojna, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.