Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Št. 1102-2/2007 Ob-8578/07 , Stran 2232
I. V letu 2007 bo Občina Majšperk sofinancirala diplomska, magistrska in doktorska dela študentov ter dodelila denarne pomoči iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 2.703 EUR. II. Pravico do sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del imajo študenti: – 4. letnika univerzitetnega študija, – podiplomskega študija, – zadnjega letnika rednega ali izrednega študija višjih in visokih strokovnih šol, – državljani Republike Slovenije, – s stalnim prebivališčem v Občini Majšperk. Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme: 1. človeški viri in socialno okolje v Občini Majšperk, 2. ekologija in varstvo okolja v Občini Majšperk, 3. pospeševanje gospodarskega razvoja v Občini Majšperk, 4. naravna in kulturna dediščina v Občini Majšperk. III. Prijava za sofinanciranje iz prejšnje točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge. Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija: – potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplomski študij, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk, – program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, – tema naloge, – stroški izdelave naloge, – potrdilo o študijskem uspehu. IV. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja sta tema naloge in doseženi študijski uspeh. Prednost imajo teme kot so naštete po vrstnem redu. V primeru enake teme imajo prednost tisti kandidati, ki imajo boljšo povprečno oceno. V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »prošnja za sofinanciranje diplomskega dela v letu 2007« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. Rok za oddajo vlog je vsakega 1. v mesecu do porabe sredstev. O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dnevih po oddani vlogi. Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.