Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8558/07 , Stran 2247
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta računovodje (m/ž). Delovno mesto je strokovno tehnično delovno mesto. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višješolska izobrazba; – najmanj 2 leti delovnih izkušenj na delovnem področju; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – poznavanje dela z računalnikom. Delovno področje: – obračunavanje plač, osebnih prejemkov, nagrad, honorarjev, – vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev, – materialno knjigovodstvo, – fakturiranje, – sestavljanje poročil za namene statistike in podobno, – priprava nalogov za plačilo, – druge naloge po nalogu predstojnika. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata da; – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto računovodje«, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan, na tel. 01/360-16-04. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.