Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8638/07 , Stran 2251
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 14/00, 18/02, 70/05) ter 10. in 16. člena Statuta Razvojnega centra Ilirska Bistrica (z dne 20. 12. 2000 in spremembe z dne 16. 6. 2005), v zvezi s prvim odstavkom 27. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06), Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica po sklepu z dne 10. 2. 2007, objavlja javni natečaj za delovno mesto direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica. Za navedeno delovno mesto je kraj opravljanja dela Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica. Pogoji za opravljanje dela: – da ima VII. stopnjo strokovne izobrazbe, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja malega gospodarstva, – da je usposobljen za svetovalca lokalnega razvoja oziroma da kandidat v primeru izbire opravi usposabljanje v roku enega leta od imenovanja na položaj direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica, – da aktivno obvlada en svetovni jezik, – da obvlada delo z računalnikom. Kandidati morajo ob prijavi predložiti program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za štiri letno obdobje. Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne z zakonom določene pogoje za zasedbo delovnega mesta. Strokovno usposobljenost prijavljenih kandidatov bo upravni odbor Razvojnega centra (ki ima tudi vlogo natečajne komisije) presojal na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc ali na podlagi razgovora s kandidati. Mandat direktorja traja 4 leta. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, – program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za štiri letno obdobje, – dokazilo o usposobljenosti za svetovalca lokalnega razvoja. Kandidat, ki nima ustrezne usposobljenosti za svetovalca lokalnega razvoja, bo v primeru izbire najkasneje v roku enega leta od imenovanja na položaj direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica dolžan opraviti usposabljanje za svetovalca lokalnega razvoja. Javni natečaj se objavi v Uradnem listu RS in pri Zavodu za zaposlovanje RS. Informacija o javnem natečaju se objavi tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si in v časopisu Snežnik. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom razvoja dejavnosti Razvojnega centra Ilirska Bistrica ter ukrepi za dosego programskih ciljev, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v zaprti ovojnici s pripisom »za razpis direktorja RC«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave tega javnega natečaja. Rok za prijavo teče od objave v Uradnem listu RS. Izbira kandidata se bo opravila najpozneje v roku 30 dni po objavi razpisa. Kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po pridobljenem soglasju ustanovitelja, Občine Ilirska Bistrica. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 05/714-13-61 pri Tatjani Urbančič (e-mail: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si).