Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

Ob-8668/07 , Stran 2235
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v obdobju od 2007 do 2009, ter kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov realizirali v letu 2007. 2. Razpisna področja in cilji razpisa: Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2007do 2009 na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetnosti; C/ vizualne umetnosti; D/ intermedijske umetnosti. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov v letu 2007 na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetnosti; C/ vizualne umetnosti; D/ intermedijske umetnosti; E/ mladinska kultura. MOL bo programe in projekte na vseh razpisnih področjih v obdobju od 2007 do 2009 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL; – podpiranje kakovostnih programov in projektov, ki so pomembni za promocijo Ljubljane v tujini in splošen kulturni razvoj MOL; – povečanje dostopnosti programov in projektov občinstvu na območju MOL; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nepridobitna organizacija zasebnega prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota programskih enot, ki jo bodo predlagatelji v javnem interesu izvedli v obdobju od 2007 do 2009, in sicer v skladu s prijavljenim terminskim planom. Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), ki je v javnem interesu ter bo izveden v letu 2007. Programski sklopi (za programe) oziroma podpodročja (za projekte) opredeljujejo način izvedbe posamične programske enote oziroma projekta: predstavitev domači javnosti, mednarodno sodelovanje ipd. Programska enota je posamična kulturna aktivnost na razpisnih področjih, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd. Predlagatelj lahko prijavi program le na enem razpisnem področju kot osnovnem programskem področju. Poleg osnovnega programskega področja lahko predlagatelj v razpisnem obrazcu navede tudi druga programska področja, ki sodijo v okvir drugih razpisnih področij. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti dejavnosti. Predlagatelj programa oziroma projekta je odgovorni nosilec programa oziroma projekta. Izbrani izvajalec programa oziroma projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Izbrani izvajalec programa je upravičen do sofinanciranja programskih in neprogramskih stalnih stroškov, pri čemer slednji zajemajo splošne stroške delovanja izvajalca in stroške dela. Najvišje število prijavljenih projektov na razpisnih področjih in maksimalna višina zaprošenega deleža MOL za posamezni projekt sta sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja. Zaprošeni znesek sofinanciranja na vseh razpisnih področjih ne sme presegati 50% predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Če je predlagatelj projekta posameznik oziroma samozaposleni v kulturi, lahko njegov honorar znaša največ 35% predvidene vrednosti prijavljenega projekta. 4. Programski sklopi za programe Razpisni področji A/ uprizoritvene umetnosti in D/ intermedijske umetnosti vsebujeta naslednje programske sklope: – produkcija, – postprodukcija, – mednarodno sodelovanje. Razpisno področje B/ glasbene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope: – organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov, – mednarodno sodelovanje, – nosilci zvoka in videospoti. Razpisno področje C/ vizualne umetnosti vsebuje naslednja programska sklopa: – produkcija, – mednarodno sodelovanje. Vsi programski sklopi so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje. 5. Podpodročja za projekte Razpisni področji A/ uprizoritvene umetnosti in D/ intermedijske umetnosti vsebujeta naslednja podpodročja: – produkcija, – mednarodno sodelovanje. Razpisno področje B/ glasbene umetnosti vsebuje naslednja podpodročja: – organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov, – mednarodno sodelovanje, – nosilci zvoka in videospoti. Razpisno področje C/ vizualne umetnosti vsebuje naslednja podpodročja: – samostojni razstavni projekti, – skupinski razstavni projekti, – mednarodno sodelovanje. Razpisno področje E/ mladinska kultura se nanaša na projekte mladih umetnikov. Vsa podpodročja so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje. 6. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: 6.1. Upravičenci do sredstev za programe: Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje: – da bo predlagatelj izvedel prijavljeni program v obdobju od 2007 do 2009; – da je registriran za opravljanje kulturne dejavnosti za razpisno področje, na katerega se prijavlja; – da je v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti; – da bo zagotovil prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa; – da je v zadnjih treh letih vsako leto prejela sredstva za programe oziroma projekte iz proračuna MOL; – da predlaga program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50% vseh predvidenih programskih stroškov; – da je izpolnila vse svoje pogodbene obveznosti do MOL. 6.2. Upravičenci do sredstev za projekte: Na razpis se lahko, kot predlagatelji projektov, prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije, samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje: 1.) če je predlagatelj nepridobitna zasebna kulturna organizacija: – da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem področju, na katerega se prijavlja; – da ima svoj sedež na območju MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2007 na območju MOL, razen na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja; – da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL. 2.) če je predlagatelj samozaposleni v kulturi oziroma posameznik: – da deluje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja; – da ima stalno prebivališče v MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2007 na območju MOL, razen na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja; – da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL. 7. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: 7.1. Upravičenci do sredstev za programe: Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje: 1) Na področju A/ uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2004 do 2006 izvedli najmanj: – 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno financirani) v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija ali mednarodno sodelovanje. 2) Na področju B/ glasbene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v okviru programa v obdobju od 2004 do 2006 izvedli najmanj: – 5 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno financirani) v okviru programskih sklopov organizacija koncertov, koncertnih ciklusov in festivalov ali programskega sklopa mednarodno sodelovanje. 3) Na področju C/ vizualne umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v okviru programa v obdobju od 2004 do 2006 izvedli najmanj: – 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno financirani) kot samostojne ali skupinske razstavne projekte, ali kot mednarodno sodelovanje. 4) Na področju D/ intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v okviru programa v obdobju od 2004 do 2006 izvedli najmanj: – 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno financirani) v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija ali mednarodno sodelovanje. 7.2. Predloge projektov v okviru področja E/ mladinska kultura lahko predložijo le posamezniki, ki niso starejši od 27 let (do 30. aprila 2007). 7.3. Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za sofinanciranje projekta. 7.4. Za sofinanciranje programa oziroma projekta na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 7.5. Če se ugotovi, da predlagatelj programa ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev za programsko sofinanciranje, ali če strokovna komisija za posamezno področje programu dodeli manjše število točk, kot je predvideno za sprejem v programsko sofinanciranje, bodo programske enote v okviru vloge za sofinanciranje programa obravnavane kot vloge za sofinanciranje projektov. 7.6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa oziroma projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa oziroma projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v obdobju od 2007 do 2009 oziroma projekta v letu 2007, bo lahko predlagal spremembo pogodbe le zaradi naslednjih spremenjenih okoliščin na svoji strani: – sprememba roka izvedbe posameznih programskih enot oziroma projekta (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne bo mogel izvesti programske enote oziroma projekta v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v letu 2007, in sicer najpozneje do 15. septembra 2007); – sprememba naslova programske enote oziroma projekta v primeru, da bo na podlagi utemeljenih razlogov spremenil delovni naslov programske enote oziroma projekta kot ga je prijavil na javni razpis, lahko predlaga spremembo naslova, pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote oziroma projekta ostane enaka, in sicer najpozneje do 15. septembra 2007); – sprememba prizorišča izvedbe posamezne programske enote oziroma projekta (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne more izvesti programske enote oziroma projekta v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga drug kraj oziroma prizorišče v letu 2007, in sicer najpozneje do 15. septembra 2007). 8. Splošni razpisni kriteriji: 8.1. Splošni razpisni kriteriji za programe: 8.1.1. Kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2004 do 2006 (najvišje možno število dodeljenih točk je 30): – ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa oziroma projektov v obdobju od 2004 do 2006 (do 15 točk); – aktualnost in raznovrstnost ponudbe (do 5 točk), – odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk); – stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa oziroma projektov v obdobju od 2004 do 2006 z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi iz zasebnih virov (do 5 točk). 8.1.2. Kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2007 do 2009 (najvišje možno število dodeljenih točk je 50): – vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razvidna osnovna rdeča nit (do15 točk); – aktualnost in izvirnost programskega koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk); – finančna konstrukcija s predvidenim večjim deležem drugih virov s poudarkom na pridobivanju evropskih sredstev (do 10 točk); – izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk); – mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk); – program, ki pritegne večje število starostnih družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki) (do 5 točk). 8.2. Splošni razpisni kriteriji za projekte: Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70): – kakovost projekta (do 30 točk); – reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta (do 10 točk); – aktualnost projekta za mesto Ljubljana (do 10 točk); – dostopnost projekta občinstvu (do 5 točk); – projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička (do 5 točk); – utemeljenost vsebinske obrazložitve projekta (do 5 točk); – večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (do 5 točk). 9. Prednostni razpisni kriteriji: 9.1. Prednostni razpisni kriteriji za programe (najvišje možno število dodeljenih točk je 20): 9.1.1. Na področju A/ uprizoritvene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk); – načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo (do 5 točk); – vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk); – se pripravljajo v koprodukciji s tujimi producenti (do 5 točk). 9.1.2. Na področju B/ glasbene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk); – načrtujejo večje število programskih enot, ki vključujejo mlade umetnike (do 5 točk); – vključujejo večje število domačih ustvarjalcev (skladateljev, avtorjev besedil ipd.) in poustvarjalcev (izvajalcev) posameznih programskih enot (do 5 točk); – načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo (do 5 točk); 9.1.3. Na področju C/ vizualne umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija (do 5 točk); – načrtujejo večje število programskih enot, kjer promovirajo mlajše avtorje (do 5 točk); – načrtujejo večje število razstav z mednarodno udeležbo (do 5 točk); – načrtujejo sodelovanje na mednarodnih prireditvah (bienali, sejmi ipd.) (do 5 točk). 9.1.4. Na področju D/ intermedijske umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki: – načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk); – načrtujejo večje število izvedb programskih enot oziroma sklopov, ki obravnavajo problematike urbane kulture MOL v povezavi s podobnimi globalnimi problematikami (do 5 točk); – vključujejo večje število programskih enot oziroma sklopov, ki poudarjajo samosvoje rešitve izvajanja programa (do 5 točk); – se povezujejo z ostalimi izvajalci podobnih ustvarjalnih usmeritev (do 5 točk). 9.2. Prednostni razpisni kriteriji za projekte (najvišje možno število dodeljenih točk je 30): Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne razpisne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja. 10. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk. Način razvrščanja programov oziroma projektov glede na višino doseženih točk je sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program oziroma projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program oziroma projekt, pri čemer med izbranimi programi oziroma projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. Mestna občina Ljubljana bo v obdobju od 2007 do 2009 sofinancirala na področju uprizoritvenih umetnosti največ 20 javnih kulturni programov, na področju glasbenih umetnosti največ 13, na področju vizualnih umetnosti največ 5 in na področju intermedijskih umetnosti največ 3 javne kulturne programe. 11. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za programe in projekte v letu 2007 znaša: 2.393.833 €, od tega 1.540.887 € za programske stroške in projekte, 852.946 € pa za neprogramske stalne stroške. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2008 in 2009 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2007, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih MOL za leti 2008 in 2009. Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programske stroške in projekte (brez neprogramskih stalnih stroškov) predlagateljev v letu 2007 po razpisnih področjih so naslednje: A/ uprizoritvene umetnosti: 862.413 € B/ glasbene umetnosti: 274.533 € C/ vizualne umetnosti: 237.425 € D/ intermedijske umetnosti: 97.031 € E/ mladinska kultura: 69.485 €. 12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 12.1. Programi: Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2008 in 2009 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2008 in 2009. MOL bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju od 2007 do 2009. 12.2. Projekti: Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2007. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 13. Razpisni rok: razpis se prične 30. marca 2007 in zaključi 30. aprila 2007. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavne obrazce za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo prednostnih kriterijev ter obveznih prilog; – vzorec pogodbe za financiranje programa oziroma projekta. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html. MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 15. Način pošiljanja in vsebina vlog: 15.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 15.2. Vloga mora bi poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 30. aprila 2007 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: kultura – Programi (če se prijavljajo programi, oziroma Projekti, če se prijavljajo projekti) – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (npr. A/ uprizoritvene umetnosti, ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 15.3. Dopolnjevanje vlog: Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kultura – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev vlaga.« Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po 30. aprilu 2007) ne bo več možno. 15.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev vloge ne bo poslana na zahtevan način, se bo štela za nepopolno in v nadaljnjem postopku ne bo obravnavana. 15.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 16. Obvezne priloge k vlogi Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih so: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL v tiskani obliki (za vsako posamezno razpisno področje je predviden poseben prijavni obrazec MOL); – izpolnjene vse obvezne priloge k prijavnemu obrazcu za posamezno razpisno področje. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 3. maja 2007. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 17.2. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 15. točki tega besedila razpisa, – ki ne bo podana na ustreznem obrazcu v tiskani obliki, – ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 30. aprila 2007. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih razpisnih pogojev. MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba, – ni pravočasna, – ni popolna. 17.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov oziroma projektov o predlogu področne strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Obvestilo vsebuje predlog strokovne komisije za posamezno razpisno področje in mnenje pristojnega uslužbenca. V roku prispele izjave predlagateljev bodo obravnavale področne strokovne komisije in oblikovale končne predloge financiranja programov oziroma projektov, na podlagi katerih bodo po posameznih področjih izdane odločbe. 18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A/ uprizoritvene umetnosti: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, 306-46-13); – B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 306-46-11); – C/ vizualne umetnosti: Metka Rosbaud (metka.rosbaud@ljubljana.si, 306-46-15); – D/ intermedijske umetnosti in E/ mladinska kultura: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, 306-46-04). 19. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je navedena pod točko 14, v tajništvu Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).