Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9479/07 , Stran 2450
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar v občinski upravi Občine Bohinj. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – srednja izobrazba družboslovne oziroma tehnične smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen preizkus znanja za občinskega redarja, – opravljen preizkus znanja za vodenje in določanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga, – veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ne smejo imeti več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu, – v zadnjih treh letih ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, – ne sejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljene strokovne izpite (strokovni upravni izpit, izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja za vodenje in določanje v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga, preizkus znanja za občinskega redarja). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovne izpite, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti v cestnem prometu, po odlokih občine ter po odloku o neprometnih znakih in nedovoljenih posegih v prostor, – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih, – neposredno izrekanje in izterjava denarnih glob na kraju prekrška, – izdajanje odredb v skladu z odlokom občine, – vodenje evidenc in priprava poročil s področja občinske redarske službe, – opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – v evidenci nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu, – v zadnjih treh letih niso bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, – niso pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent opravljal v nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska Bistrica. Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.