Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9695/07 , Stran 2468
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu. 2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti raznovrstne javne kulturne programe in projekte, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu (v nadaljevanju: programi). 3. Na pozivu lahko kandidirajo: – javni in drugi zavodi in ustanove na področju kulture za programe, ki ne sodijo v obseg javne službe, – organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za programe, ki ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov, – mladi umetniki in druge fizične osebe – ustvarjalci kulturnih programov; ob pogoju, da: – imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov, – so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti najmanj dve leti, – imajo urejeno evidenco članstva, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa, – za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov. Predlagatelji programov lahko sodelujejo na tem razpisu z največ dvema programoma. S predlaganimi programi ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu znaša 6.539 EUR za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov ter 5.667 EUR za sofinanciranje izrednih programskih stroškov. 5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. Prednost pri izbiri bodo imeli programi za otroke in mladino ter programi že uveljavljenih avtorjev. 6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. člena Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsak program je lahko ocenjen z največ 260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa. 7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila strokovna komisija za kulturo ter na podlagi svojih ugotovitev županu predlagala višino sofinanciranja. 8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2007 na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa. 9. Razpisni rok: javni poziv se začne 1. 4. 2007 in traja do 15. 9. 2007. 10. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – obrazec – opis programa, – obrazec – finančna konstrukcija programa, – obrazec – izjava predlagatelja, – merila in kriteriji za izbor, – vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika od dneva objave tega poziva do najkasneje 15. 9. 2007. 11. Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena »Javni poziv – kultura – 2007« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela Pruš, tel. 02/88-12-139, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega programa najkasneje v 90 dneh po oddaji popolne vloge.