Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 1714-07-448020/45 Ob-9766/07 , Stran 2463
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja sektorja v Generalni policijski upravi, Uradu za logistiko, sektorju za finančne zadeve. Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivu: policijski svetnik. Zahtevani pogoji: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo/magisterijem družboslovne ali pravne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku), – izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku), – dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«, – poskusno delo 6 mesecev. Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, določene v 86., 87. in 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) ter 67. in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 107/06 – UPB6). Okvirna vsebina dela: – načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela sektorja, – opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja sektorja, – pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov, – izvajanje nalog v skladu s 3. členom Zakona o policiji, – opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidno smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. pisno izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta; 4. pisno izjavo, da: – je državljan izključno Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ni uveljavil ugovora vesti vojaški dolžnosti (samo za moške); 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje MNZ – Policiji pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo poteka delovne kariere ter drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil. Če izbrani kandidat še nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, bo pred sklenitvijo delovnega razmerja v MNZ – Policiji opravil osnovno usposabljanje za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravlja v Ljubljani. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo izvajal v več fazah z izločanjem kandidatov na podlagi pregleda vlog in razgovorov s kandidati. Kandidate vabimo, da v 10 dneh od objave pošljejo pisno prijavo v zaprti ovojnici na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana, z označbo: »za javni natečaj – št. 1100-65/2007«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: uok@policija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate bodo o izbiri pisno obvestili najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Policije: www.policija.si. Informacije o razpisanem delovnem mestu: Jožica Mihelčič, tel. 01/428-45-60. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Vedrana Kosec, tel. 01/428-43-10. Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.