Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1686. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, stran 4294.

Na podlagi 85. in 115. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, in Uradni list RS, št. 64/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, in Uradni list RS, št. 64/04) se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno vprašanje oziroma pobudo mora član občinskega sveta prijaviti županu najkasneje dan pred začetkom seje, na kateri se obravnavajo vprašanja članov občinskega sveta, do 12. ure. Prijava vsebuje vprašanje v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Vprašanja v zvezi z dogodki, ki so se zgodili po roku iz prejšnjega odstavka, lahko član občinskega sveta pisno prijavi najkasneje do pričetka točke, v okviru katere se obravnavajo vprašanja članov občinskega sveta.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bili oddani do začetka seje občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.
Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 58. člena tako, da se glasi:
»Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Število članov in sestavo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi s sklepom občinski svet izmed članov občinskega sveta na prvi seji občinskega sveta po vsakokratnih lokalnih volitvah.«.
3. člen
Spremeni se 60. člen tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za okolje in prostor,
- odbor za šolstvo in kulturo,
- odbor za šport,
- odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
- odbor za evropske zadeve in regionalno politiko,
- odbor za kmetijstvo,
- statutarno pravna komisija,
- komisija za vloge in pritožbe,
- komisija za odlikovanja.«.
4. člen
Spremeni se 63. člen tako, da se glasi:
»Odbor za šolstvo in kulturo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva in kulture, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za šolstvo in kulturo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
5. člen
Doda se novi 63.a člen, ki se glasi:
»Odbor za šport ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
6. člen
V 64. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»Odbor za zdravstvo in socialne zadeve ima sedem članov.«.
7. člen
Doda se novi 64.a člen, ki se glasi:
»Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju vključevanja lokalne skupnosti v evropske in regionalne projekte, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
8. člen
V 66. členu se naziv »komisija za kmetijstvo« spremeni v »odbor za kmetijstvo«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.