Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1625. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada, stran 4229.

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US, 28/06 - ZTVP-1B in 114/06 - ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
1. člen
(1) V Sklepu o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: sklep) se v tretji točki 4. člena besedilo »3. izkaz finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz denarnih tokov«.
(2) V peti točki 4. člena sklepa se celotno besedilo nadomesti z besedilom:
»5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:
- opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
- pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
- pojasnila in razkritja posameznih vrst stroškov, ki tvorijo celotne stroške investicijskega sklada,
- izkaz premoženja (strukturo naložb),
- razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupom in prodajo teh naložb,
- razkritja o poslih z lastnimi delnicami investicijske družbe.«
2. člen
Prvi odstavek 16. člen sklepa se spremeni tako, da se številka »2004« nadomesti s številko »2006«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 235-2/3-3/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0071
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
dr. Miha Juhart l.r.