Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 179/07 Ob-10073/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 179/07 z dne 29. 3. 2007, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 10 v skupni izmeri 108,63 m2, z zidano garažo v izmeri 23 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ruška cesta 45, stoječe na parc. št. 26, vpisani pri vl. št. 1306, k.o. Tabor, in ki je do celote last Naserja Saitija, stan. Ulica Petra Podleska 33, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Naserja Saitija, stan. Ulica Petra Podleska 33, Maribor, v višini 35.000 EUR, s pripadki.