Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1647. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dom upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji, stran 4254.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 - popr.)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1)) ter 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Dom upokojencev v Idriji za del območja Uta v Idriji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) za del območja Uta v Idriji, ki ga je izdelala družba BOŽIČ d.o.o. Inženiring Idrija pod številko 29/06, junij 2006.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim lokacijskim načrtom)
OLN določa mejo urejanja, funkcijo območja, lego, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, možna odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)
OLN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
A. SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B. BESEDILO ODLOKA
C. BESEDILO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta
10. Roki za izvedbo prostorske ureditve
11. Dovoljena odstopanja
D. KARTOGRAFSKI DEL OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Načrt namenske rabe prostora
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor in povezava s sosednjimi območji
4. Zakoličbena situacija
5. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
6. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami
E. PRILOGE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Povzetek za javnost
3. Izvlečki iz prostorskih aktov
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
F. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
G. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA, DA JE LOKACIJSKI NAČRT IZDELAN V SKLADU S PROSTORSKIMI AKTI IN Z DRUGIMI PREDPISI
II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje novega doma upokojencev v Idriji se nahaja na obrobju ožjega mestnega središča v neposredni bližini zdravstvenega doma, župnijske cerkve, otroškega vrtca in stanovanjskega naselja.
Obsega parc. št. 707/1, 708/1, 709/2, 710 in del 2677 vse k.o. Idrija mesto.
Površina ureditvenega območja znaša 4295 m2.
Z OLN se urejajo posegi v prostor na parc. št. 710 in 709/2 obe k.o. Idrija mesto, območje med Zdravstvenim domom Idrija na SV, zasebnimi zemljišči in dotrajanimi poslovnimi objekti na V in J ter na Z na javno pot.
Nosilci urejanja prostora so podali smernice in mnenja za celotno območje novega doma upokojencev.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Podrobnejša namenska raba prostora na območju urejanja so centralne dejavnosti.
Na ureditvenem območju se nahaja obstoječi dom upokojencev in dotrajani poslovni objekt.
Zazidalna zasnova
V območju je predvidena gradnja doma upokojencev, ki je definiran glede na volumen objekta po, s sklepom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 37002-1/2004-26 z dne 17. 5. 2006, izbrani varianti strokovno najprimernejše rešitve avtorjev Ravnikar - Potokar:
- trakt ob Arkovi ulici, št. etaž K+P+4, dimenzij 76,00 m x 11,50 m, višine do 16,00 m;
- trakt ob intervencijski poti, št. etaž K+P+4, dimenzij 41,50 m x 12,80 m, višine do 16,00 m;
- prostori z javnim programom in zeliščnim vrtom na strehi, št. etaž P, dimenzij 41,50 m x 26,60-15,70 m, višine do 5,00 m;
- nadstrešek z dovozom v kletno etažo, št. etaž K, dimenzij 41,50 m x 13,50 m, višine do 4,00 m;
- bruto tlorisna površina cca 9900 m2.
V pritličju je odprti javni del z javnim programom, servisni del z dodatnim programom je v kletni etaži ter spalno bivalni del v štirih nadstropjih.
Zasnova zunanje ureditve
Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice.
6. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Objekt je v prostor umeščen na podlagi izbrane variante strokovno najprimernejše rešitve avtorjev Ravnikar - Potokar, ob upoštevanju predpisov in odmika od sosednjih parcel in varstvenih pasov.
Pri oblikovanju in postavitvi objekta v prostor je potrebno ohranjati obstoječe osi v prostoru:
- os Dom upokojencev - cerkev sv. Jožefa - cerkev sv. Antona Padovanskega na hribu;
- os Zdravstveni dom - center Idrije - Mestni trg - grad Gewerkeneg.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
7. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Glavni dostop in dovoz do objekta doma upokojencev je iz Arkove ulice, parc. št. 2676, preko parc. št. 683 in 2677. Interventni promet je speljan krožno iz Gregorčičeve ulice preko ulice Otona Župančiča na Arkovo ulico.
Pri ureditvi območja mora biti zagotovljeno varno in nemoteno odvijanje prometa ter varnost vseh udeležencev v prometu, zagotovljen mora biti nemoten in neoviran intervencijski promet za dom upokojencev in zdravstveni dom. Dostopi morajo biti uporabni tudi za invalide.
Dostop z vozili za dnevno varstvo se uredi nad Arkovo ulico ob novozgrajenem delu in sicer, od vstopa na dvorišče Ute proti dovozu z Arkove ulice.
Parkirna mesta so predvidena ob enosmerni dovozni cesti in v kletni etaži.
8. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
Območje je komunalno opremljeno. Upoštevati je potrebno vso obstoječo komunalno infrastrukturo.
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Ni dovoljeno uporabljati oziroma izkoriščati komunalnih vodov in naprav ter njenih dobrin (vodovod, elektrika), če bi bila zaradi njihove uporabe lahko motena ali ogrožena oskrba ostalih že priključenih uporabnikov.
Kanalizacijsko omrežje
Obstoječa kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu in poteka po Arkovi ulici ter je povezana na centralno čistilno napravo Idrija.
Objekt se s fekalno kanalizacijo priključi na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v novem jašku na severni strani objekta. Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma predčiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.
Vse meteorne vode (strešna in cestna) se odvajajo v meteorni kanal, na severni strani predvidenega objekta. Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz utrjenih površin je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj. V PGD mora biti prikazana rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in definiranim tipom posameznih elementov (peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj …).
Individualno odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda znotraj območja OLN ni dovoljeno.
Vodovodno omrežje
Območje je oskrbovano s pitno, sanitarno in tehnološko vodo iz omrežja javnega vodovoda. Predviden objekt, dom upokojencev, se priključi na obstoječe vodovodno omrežje v Arkovi ulici, kjer se na mestu obstoječega priključka zgradi nov priključni jašek.
Velikost hišnega priključka in vodomernega jaška se določi na podlagi potreb novega objekta v projektnih pogojih v fazi za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ogrevanje
Ogrevanje obstoječega doma je iz obstoječe kotlovnice, na katero je priključen tudi sosednji Zdravstveni dom Idrija.
V prvi fazi ostane ogrevanje iz obstoječe kotlovnice, v drugi fazi se v novem objektu zgradi nova kotlovnica z možnostjo uporabe alternativnih okolju prijaznih energentov, kar se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri načrtovanju novih komunalnih vodov je potrebno upoštevati tudi koridor za plinovod.
Glede na to, da je na območju že zgrajeno plinovodno omrežje za distribucijo omrežnega plina, se lahko objekt po vzpostavljenem delovanju plinovodnega omrežja priključi na plinovodno omrežje.
Elektroenergetsko omrežje
Obstoječi prostozračni kabel X00-A 4x16 mm2, ki napaja objekt na parceli 710 k.o. Idrija mesto, se pred začetkom rušenja objekta odstrani.
Po izgradnji doma upokojencev (1.faza) se obstoječi dom odklopi iz nizkonapetostnega omrežja, v kabelskem jašku pred obstoječim domom pa se izvede kabelska spojka (Al 4x150+2,5 mm2) na kablovodu 0,4 kV TP Zdravstveni dom-Dom upokojencev-KR Policija.
Za priključitev objekta na distribucijsko elektro omrežje mora investitor pridobiti soglasje za priključitev. Soglasje za priključitev mora investitor pridobiti pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam.
Za izvedbo napajanja je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo 8 x stigmaflex cev 160 mm iz transformatorske postaje 20/0,4 Kv; 630 kVA Zdravstveni dom Idrija do priključno-merilne omarice na fasadi objekta. Kabelski jaški notranjih dimenzij min. 150x150x160 cm morajo biti izvedeni na vseh lomih trase, na ravnih razdaljah daljših od 60 m, pred transformatorsko postajo ter pod priključno-merilno omaro na fasadi objekta.
Presek kablov nizkonapetostnega priključka mora biti v skladu s tipizacijo nizkonapetostnih priključkov.
Telekomunikacijsko omrežje
Načrtovati je potrebno dodatne kapacitete za predvideno razširitev doma upokojencev iz obstoječe telefonske kabelske kanalizacije, kamor je obstoječi dom upokojencev že priključen.
Priključek se izvede v skladu s pogoji upravljavca.
Kabelska televizija
Obstoječi dom upokojencev je priključen na CATV. Priklop na novi objekt se izvede v skladu s pogoji upravljavca.
Javna razsvetljava
Na območju je urejena javna razsvetljava, ki se prilagodi novi ureditvi območja.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
9. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Lokacija predvidenega posega se nahaja na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot - OPNV Idrijska prelomna cona. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (fosili, minerali). V primeru najdbe velja priporočilo naj investitor oz izvajalec del čim prej obvesti Zavod RS za varstvo narave.
Varstvo vode in podtalnice
Ureditveno območje OLN leži izven zunanje meje priobalnega zemljišča vodotoka Idrijca. Padavinske in komunalne odpadne vode se bodo zbirale ločeno. Objekt se s fekalno kanalizacijo priključi na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
Vse komunalne odpadne vode in tehnološke odpadne vode iz objekta in okolice morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno predčiščenje voda pred zlitjem v kanalizacijski sistem.
V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Stopnja hrupa na obravnavanem območju ne sme presegati parametrov, ki veljajo za III. območje varstva pred hrupom.
Odstranjevanje odpadkov
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov v tipiziranih smetnjakih, ki so locirani ob intervencijski poti.
Običajni komunalni odpadki (neorganski in nemedicinski odpadki - papir, steklo, plastika, ostali odpadki) se začasno shranjujejo v zabojih in se pogodbeno - sistemsko odvažajo s strani lokalnega komunalnega podjetja.
Medicinski odpadki (uporabljeni pribor, zdravila in podobno) se zbirajo v ločenih, za ta namen predvidenih posodah in se pogodbeno - sistemsko odvažajo s strani koncesionarja za to področje.
Bio odpadki se zbirajo in oblikujejo v za to določenih in pripravljenih posodah v sklopu kuhinje in se pogodbeno - sistemsko odvažajo s strani koncesionarja za to področje.
10. člen
(varstvo kulturne dediščine)
OLN ne posega v varovani stavbni fond.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
11. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
Za potrebe zaščite in reševanja je potrebno objekte načrtovati potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti.
Idrijca je na območju mesta Idrija urejena na pretok Q(100) letne visoke vode, tako da ogroženosti pred poplavami ni. Podzemna voda s prosto gladino se nahaja v naplavinah. Gladina podzemne vode se ob visokih vodah lahko dvigne tik pod površje do kote 324,5 m.n.v.
Na območju je možno graditi pod koto stoletnih visokih voda, vendar mora biti grajeno v vodotesni izvedbi.
Podrobnejše požarne ukrepe se predvidi v požarni študiji v fazi PGD.
Intervencijske poti in površine
Na zunanjih manipulativnih površinah in zelenicah so predvidene proste površine za varen umik ljudi in premoženja.
Dostop za intervencijska vozila in njihovo delovanje je v skladu z veljavnimi standardi SIST 14090 po obstoječem asfaltiranem priključku iz Arkove ulice ter iz Gregorčičeve ulice preko Ulice Otona Župančiča, mimo zdravstvenega doma.
Hidrantno omrežje
Požarna voda je zagotovljena iz obstoječega zunanjega hidrantnega omrežja v Arkovi ulici, ki izpolnjuje pogoje predvidene v izbranem projektu, kakor tudi pogoje po veljavnih pravilnikih in predpisih o zunanjem in notranjem hidrantnem omrežju ob morebitnem požaru ter je usposobljeno za učinkovito gašenje varovanega objekta.
VII. NAČRT PARCELACIJE
12. člen
(parcelacija)
Občina Idrija je z zamenjavo zagotovila potrebna zemljišča, ki pomenijo njen vložek v investicijo. Celotno ureditveno območje je enotna gradbena parcela. Meje točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevim koordinatnem sistemu.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
(etapnost)
Izvedba prostorske ureditve bo v več etapah in fazah. Posamezna faza se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ne glede na faznost, etapnost izvedbe ter združevanje različnih faz, se pred začetkom gradnje objektov predvidenih v okviru OLN območje komunalno opremi.
14. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve)
Rok za izgradnjo novega doma upokojencev v Idriji je 7 let od pridobitve gradbenega dovoljenja.
15. člen
(dovoljena odstopanja)
Dovoljena je gradnja izvengabaritnih dodatkov (rampe, zunanje stopnice, balkoni, dimniki, zaščite prezračevalnih naprav na strehah objektov ter nadvišanje komunikacijskih jeder in tehničnih prostorov nad zaključkom ravne strehe …) ob upoštevanju predpisov, odmika od sosednjih parcel in varstvenih pasov.
V OLN je objekt predviden v maksimalnem gabaritu (horizontalnem in vertikalnem). Odstopanje je možno znotraj gradbenih linij, ki so določene s pravokotnimi koordinatami (y,x). Višine platojev se prilagajajo dovozni cesti in terenu in odstopajo lahko + 1m po višinski koti.
Odstopanje fiksnih točk G(y,x) je izjemoma lahko do 10% ob upoštevanju odmikov od glavnih cest, sosednjih parcel in varnostnih pasov.
Potek infrastrukturnih vodov je v OLN vrisan shematično in idejno. Pri realizaciji so možni tudi drugi smiselni poteki, če so v skladu s predpisi in omejitvami.
16. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v skladu z določili prostorskega izvedbenega akta.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroča čimmanj hrupa in prahu.
V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do Zdravstvenega doma, obstoječih lokalov in stanovanjskih objektov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi občinskega lokacijskega načrta)
Po uveljavitvi OLN so do izvedbe z OLN predvideno prostorsko ureditvijo dovoljeni posegi v zvezi z rednim vzdrževanjem obstoječega doma upokojencev in odstranitev objekta na parceli št. 710 k.o. Idrija-mesto.
19. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
Po izvedbi z OLN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela.
Gradnja pomožnih objektov, razen izvengabaritnih dodatkov iz 15. člena odloka o OLN, ni dopustna.
20. člen
(vpogled v občinski lokacijski načrt)
OLN je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.
21. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2006
Idrija, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.