Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 110-25/2007/1 Ob-9331/07 , Stran 2448
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja glavne pisarne za opravljanje strokovnih nalog s področja upravnega poslovanja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega poslovanja; – strokovni izpit iz arhivske dejavnosti; – obvladati uradni jezik; – državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec III opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II. Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«, zato mora k prijavi priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih. Delovno področje: – vodenje Glavne pisarne; – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje organiziranje in nadziranje upravljanja z dokumentarnim gradivom (podlaga 93. in 94. člen Uredbe o upravnem poslovanju). Zaželena znanja in izkušnje: – obvladanje Lotus Notes programa in aplikacije SPIS 4; – znanje angleškega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja in strokovnega izpita iz arhivske dejavnosti, ga morajo opraviti najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, v Ljubljani. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Glavne pisarne, številka: »110-25/2007« na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer http://www.mop.gov.si/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.