Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 555/2007 Ob-10084/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 555/2007 z dne 2. 4. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje v I. nadstropju v izmeri 99,10 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 10 m2, ki se nahaja v stavbi, stoječi na parceli številka 1268, pripisani pri vložni številki 756/1, katastrska občina Maribor-grad in je v etažnem načrtu označeno s številko 4, ki je last zastaviteljev Fleisinger Zlatka, rojenega 27. 7. 1955, EMŠO 2707955500869, stanujočega Maribor, Tyrševa ulica 14 in Marice Fleisinger, rojene 5. 11. 1956, EMŠO 0511956505741, stanujoče Maribor, Tyrševa ulica 14, za vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2007, sklenjene med Alenko Jelenc Puklavec in Gojmiro Jelenc Golob, ki ju po pooblastilu zastopa odvetnik Ivan Gorjup iz Maribora, kot prodajalkama ter Fleisinger Zlatkom in Marico Fleisinger, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki ter za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000 EUR s pripadki.