Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 671-1-0001/2007-501 Ob-9721/07 , Stran 2441
1. Sofinanciranje športnih programov v višini 114.187 € 2. Promocijske športne prireditve v višini 4.261 € 3. Obnova zunanjih športnih objektov in vzdrževanje – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 12.519 € 4. Programi za mladino v višini 16.984 €. 1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju Letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da imajo urejeno evidenco o članstvu razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, – da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni, – da delujejo zakonito. 2. Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem za leto 2007 sofinancirala naslednje programe: – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov, – delovanje športnih zvez, – informatika v športu, – informiranje o športu v medijih, – založniška dejavnost v športu, – propagandna dejavnost v športu, – miselne in specifične športne panoge, – športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami, – posebne nagrade za izredne športne dosežke, – promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev), – program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami. 3. Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 10. 4. 2007 dobijo v tajništvu Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. 4. Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v tajništvu Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik ali pošljejo do vključno 7. 5. 2007 na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Sofinanciranje programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem za leto 2007«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo komisija opravila 10. 5. 2007 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 6. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanju javnega razpisa. 7. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. 8. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri Ervinu Rozmanu, tel. (02/870-55-39) in Mariji Vrhovnik Čas (02/870-55-34). 9. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2007.