Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 419-264/06-9 Ob-9681/07 , Stran 2433
1. Mladinske aktivnosti 2. Preprečevanje zasvojenosti 3. Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto 4. Mladinski raziskovalni projekti 5. Raziskovalni projekti, tisk in posveti za potrebe MOL 6. Lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju I. Predmet razpisa Pod 1: Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa. Mladinske aktivnosti so tiste skupinske prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – multikulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – prostovoljstvo, – samostojno odločanje. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti. Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in 30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo na naslednja dva sklopa: 1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti; Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim v Ljubljani. 1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti; Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih projektov. Pod 2: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov/programov za leto 2007 ali 2007/2009 s področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru sklopov: 2.1. Sklop A: »Vzgojni cilji«: 2.1.1. Projekti/programi za vzpodbujanje pozitivnega in socialno odgovornega odnosa otrok in mladostnikov do sebe in do okolja, ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; 2.1.2. Projekti/ programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah in so naravnani na preprečevanje zasvojenosti; 2.1.3. Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in so namenjeni preprečevanju zasvojenosti. 2.2. Sklop B: »Šola za starše«: 2.2.1. Pogovorna srečanja za starše otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov. 2.3. Sklop C: »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«: 2.3.1. Izobraževanja so namenjena kolektivom pedagoških delavcev v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih odnosov med učitelji, starši in učenci. Pod 3: Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 3.1.1. socialno-varstveni programi za otroke in mlade, ki se srečujejo s problemi zlorabe in zasvojenosti z alkoholom; 3.1.2. socialno varstveni programi, ki žrtvam trgovine z ljudmi nudijo podporo, opolnomočenje in zagovorništvo; 3.1.3. socialno-varstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam omogočajo boljšo socialno vključenost v skupnost; 3.1.4. socialno-varstveni programi, ki Romom in Romkinjam omogočajo boljšo socialno vključenost v skupnost; 3.1.5. dnevni center za uživalke in uživalce prepovedanih drog s terenskim delom; 3.1.6. socialno-varstveni programi, namenjeni socialnemu vključevanju otrok in mladih; 3.1.7. programi projektnega učenja mladih; 3.1.8.  dnevni center za starejše; 3.1.9. dnevni center za brezdomce in brezdomke; 3.1.10. socialno varstveni programi, namenjeni povzročiteljem nasilja. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 3.2.1. priprava in izvedba pilotnega projekta za zagotavljanje zdrave prehrane in telesne aktivnosti otrok in mladostnikov v lokalni skupnosti; 3.2.2 ozaveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) pri mladostnikih; 3.2.3 ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju, o spolno prenosnih okužbah in odgovornem spolnem vedenju; 4.2.4 zagovorništvo uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev. Pod 4: Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za: – poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce, – poletne raziskovalne tabore za srednješolce, – poletne raziskovalne tabore za učitelje OŠ in SŠ, – raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti), – projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD, – projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole). Pod 5: 5.1.a. Raziskovalni in razvojni projekti za potrebe Mestne občine Ljubljana: Področja raziskovanja: 1. Analiza položaja romskih skupnosti v Ljubljani 2. Ostanki zdravil in hormonskih sredstev v podzemni vodi Ljubljanskega polja 3. Vpliv onesnaženosti zraka na zdravje ljudi 4. Družbeno udejstvovanje mladih v Ljubljani 5. Arheološki sledovi rečnega transporta gradbenega materiala skozi čas 6. Potrebe ljubljanskih staršev po izobraževanju o uživanju drog in zasvojenosti 7. Vidik preprečevanja zasvojenosti v projektih vzgojnih ciljev za mlade 8. Prenos izvajanja javnih gospodarskih služb na četrtne skupnosti MOL 9. Zgodovina gradnje v Ljubljani – opis gradbenih tehnologij, materialov in konstrukcij, njihove ustreznosti s stališča potresne odpornosti in ranljivosti objektov ter njihov prostorski prikaz – karta v ArcView s prikazom kateri objekti imajo skupne značilnosti 10. Analiza ravni usposobljenosti za samopomoč in vzajemno pomoč ob naravnih in drugih nesrečah – kaj bi ljudje morali znati/kaj znajo/ kam bi se morale usmeriti aktivnosti dela z javnostjo na področju VNDN 11. Ekonomski faktorji in ukrepi obnove mesta Ljubljane z vidika spodbujanja javno zasebnega partnerstva 12. Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev SIST:EN 13816 za organizacijo mestnega linijskega prevoza potnikov v Mestni občini Ljubljana Obrazložitev raziskovalnih področij je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji (obrazec RP 4 (obrazložitev raziskovalnih področij) 5.1.b. Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti Znanstveni in strokovni tisk: – Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. Znanstveni in strokovni posveti: – delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu. MOL bo sofinancirala samo stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške). Pod 6: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje, delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja, informiranja, podajanja in predstavitve vsebin povezanih z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju. Sredstva so namenjena za: 6.1.  Izvajanje programa dela lokalnega društva Sofinancirajo se aktivnosti in stroški povezani z: – izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev); – predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani); – organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter manjše društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa; – predstavitvijo društev na prireditvah, lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena, drugih društev in organizacij. 6.2.  Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj, je namenjena širši javnosti in se izvaja na območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL lahko kandidira le z eno prireditvijo. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2007 oziroma za obdobje 2007 do 2009. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Pod 1: Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ne glede na sklop: Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev (Uradni list RS, št. 61/06), – ustanove (Uradni list RS, št. 60/95, 53/05), – zavodi (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij (skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah; Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US: U-I-301/96, 24/99 Odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 Odl. US: U-I-223/00-22), – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov; Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije. Pod 2: Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih pogojev: 2.1. vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo na območju MOL, in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja ali 2.2. vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakonov: – društva, – ustanove, – zasebni zavodi, – javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in projekti pomenijo nadstandard, – gospodarske družbe, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost in usposobljene za izvajanje razpisanih projektov. Pod 3: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju in izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe tudi na območju MOL oziroma za občane/-ke MOL, in sicer: Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: Pod 3.1.1–3.1.5: nevladne neprofitne organizacije, Pod 3.1.6.: javni zavodi, Pod 3.1.7.: nevladne neprofitne organizacije, Pod 3.1.8.: nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi, Pod 3.1.9. – 3.1.10.: nevladne neprofitne organizacije. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: – nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi. Pod 4: Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – osnovne in srednje šole, – društva, – vzgojno izobraževalni zavodi, – raziskovalne institucije, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana. Posamezni predlagatelj lahko kandidira z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje 5 projektov v skladu z razpisanimi merili in kriteriji, ostale pa zavrnila. Pod 5: Vlagatelji so lahko zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev (Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev, Uradni list RS, št. 12/05) in pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja: – Raziskovalni projekti: javni zavodi, nepridobitne organizacije, zasebni raziskovalci, – Znanstveni in strokovni tisk.: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, – Znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije. Pod 6: Upravičenci za pridobitev sredstev po tem razpisu so: 6.1. pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali; 6.2. pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL. Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev za vsak namen posebej vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: kopijo zapisnika občnega zbora s programom dela društva za leto 2007. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije za vsako posamezno razpisno področje sofinanciranja. Pod 1: Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ne glede na sklop: – vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa; – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi od 13. do 30. leta starosti; – sodelovanje v aktivnostih je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo; – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev; – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje prostovoljcev; – vloga za posamezno aktivnost mora biti napisana na prijavnem obrazcu, ki je predpisan za posamezen sklop sofinanciranja, in je sestavni del razpisne dokumentacije; – vlagatelj mora odgovoriti na vsa vprašanja v prijavnem obrazcu; – vlagatelj mora prijavnemu obrazcu priložiti obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezen sklop sofinanciranja; – vlagatelj mora vlogo poslati v roku s priporočeno pošto; – vlagatelj mora pravilno opremiti vlogo. Dodatni posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A: – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2007 ne sme presegati 6.500 € v okviru posamezne vloge; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2007 ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi; – lokalna mladinska aktivnost v obliki enoletnega projekta mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2007, v obliki triletnega programa pa najkasneje do 31. 12. 2009; – posamezen vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju. Dodatni posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B: – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2007 ne sme presegati 1500 € v okviru posamezne vloge; – vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev; – vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru: a) mednarodne mladinske aktivnosti, ki se izvaja izven območja Republike Slovenije: – potni stroški za mlade iz Ljubljane do mesta izvedbe in nazaj, – kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti; b) mednarodne mladinske aktivnosti, ki se izvaja na območju Republike Slovenije: – stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti, – stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti. – vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost; – mednarodna mladinska aktivnost mora biti izvedena med 1. 4. 2007 in 1. 11. 2007; – posamezen vlagatelji se lahko prijavi na ta sklop sofinanciranja z največ dvema vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju. Pod 2: a) Velja za vse sklope: Vsebina projekta mora biti v skladu z opredelitvijo vsebin sklopov v predmetu razpisa b) Velja za vse sklope: Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali projekt. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda, v katerem se bo projekt izvajal, in se mora sklicevati na prijavljeni projekt. c) Velja za sklop B: Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu B: »Šola za starše«, morajo predvideti najmanj štiri izvajanja v okviru enega projekta/programa »Šole za starše«, ki morajo biti oblikovana tako, da zadoščajo potrebam staršev na predšolskemu nivoju, 1., 2. ali 3. triadi v OŠ ali na srednješolskemu nivoju. d) Velja za sklop C: – Projekt »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah« sme obsegati največ 24 ur. – Vlagatelj izvedbe izobraževanja ne more biti hkrati tudi uporabnik tega izobraževanja. Pod 3: Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Pod 4: Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije. Pod 5: – znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti: MOL bo sofinancirala samo stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške). MOL bo sofinancirala znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. V primeru, da sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska ter znanstvenih in/ali strokovnih posvetov predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, ko je namenjeno izvajanju programov prejemnikov pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev, se pri tem upošteva 87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03). Publikacija mora iziti najkasneje do konca oktobra 2007. Posvet mora biti izveden najkasneje do 15. novembra 2007. IV. Splošna merila za izbor projektov in/ali programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Splošna merila so naslednja: Pod 1: Merila so naslednja (ne glede na sklop): – ustreznost vsebine, – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije, – posebna merila. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2007 do 2009, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2007. Pod 2: Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja za področje preprečevanja zasvojenosti so: Splošna merila za izbor projektov/programov: – upravičenost projekta/programa, – kvaliteta in realnost projekta/programa, – finančna konstrukcija projekta/programa. Dodatno splošno merilo za večletne projekte za sklopa A in B: – kontinuiteta projekta/programa. Dodatno splošno merilo za sklop C v primeru večjega števila prijav: – dosedanje financiranje. Podrobnejša merila za izbor projektov/programov so opredeljena v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor projektov in način sofinanciranja«. Če bo komisija za izbor projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti ugotovila, da projekt/program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju leta 2007 do 2009, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt/program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2007. Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji. Pod 3: Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Splošna merila so naslednja: – program je predstavljen kratko in jedrnato, – aktivnosti programa so časovno opredeljene, – program ima jasne cilje, – uporabniki/uporabnice oziroma udeleženci/udeleženke programa so jasno opredeljene, program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic, ki imajo možnost aktivnega sodelovanja pri programu, – program ima ustrezno kadrovsko zasedbo in vključuje sodelovanje prostovoljcev/prostovoljk, – program ima jasno finančno konstrukcijo in predvideva tudi druge sofinancerje, za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor, – predviden je način ovrednotenja programa. Pod 4: Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Splošna merila so naslednja: – ustreznost glede na objavljene vrste projektov, – število mladih, ki jih projekt zahteva, – možnost vključevanja mladih iz različnih šol, – možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru, – uporabnost rezultatov, – pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore, – višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev. Pod 5: a) Merila za izbiro izvajalcev raziskovalnih projektov: – seznanjenost z dosedanjimi tematskimi projekti in njihova uporaba, – seznanjenost s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, – uporabnost za potrebe MOL, – izvirnost predlaganih rešitev, – realnost planiranja, – usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine, – metodološko-tehnična izvedljivost projekta. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec RP 3: merila za ocenjevanje vlog) b) Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska: – pomen in aktualnost vsebine za MOL, – ugled avtorja(-ev) publikacije, – delež sofinanciranja s strani drugih subjektov. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T 3: merila za ocenjevanje vlog- tisk) c) Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov: – pomen in aktualnost tematike, – ugled vabljenih udeležencev, – neposredna koristnost vsebine za MOL, – pričakovana odzivnost, – racionalna in varčna izvedba. Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog - posveti) Pod 6: Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva: 1. število članov društva, 2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa, 3. program dela društva. Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnega dela prireditev: 1. delež lastnih sredstev, 2. strokovne vsebine prireditve (različne vsebine). Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji. V. Okvirna višina sredstev Okvirne višine sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2007, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Pod 1: Sklop A: 154.462 EUR Sklop B: 15.000 EUR Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2008 in 2009 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2008 in 2009, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto. Pod 2: Sklop A: vzgojni cilji: 28.628 EUR Sklop B: šole za starše: 30.232 EUR Sklop C: Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah: 8.345 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov/programov za leti 2008 in 2009 bo odvisna od dogovorjenega obsega projekta/programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje preprečevanja zasvojenosti v letih 2008 in 2009, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta/programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede projektnega/programskega načrta za posamezno proračunsko leto. Pod 3: 1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva: 1.1. 31.000 EUR 1.2. 21.000 EUR 1.3. 14.500 EUR 1.4.  7.000 EUR 1.5. 33.000 EUR 1.6. 25.000 EUR 1.7.  8.000 EUR 1.8. 32.000 EUR 1.9. 12.500 EUR 1.10. 16.000 EUR 2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 100.000 EUR Pod 4: Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za leto 2007 je 29.000 EUR. Za posamezen projekt se predvideva sofinanciranje v višini do 540 EUR, za projekte metodik in usposabljanja mentorjev pa do 850 EUR. Pod 5: Raziskovalni projekti: 191.450 EUR Tisk in posveti: 23.570 EUR Pod 6: Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 27.124 EUR od tega za: – sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 12.519 EUR, – sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 14.605 EUR. Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev Pod 1: Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2007 do 2009. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2007 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. Pod 2: Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2007 do 2009. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov/programov bo MOL po letu 2007 za vsako naslednje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. Pod 3: Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007. Pod 4: Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007. Pod 5 MOL bo z izbranimi izvajalci raziskovalnih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2007 in veljavnimi zakonskimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007. Pod 6: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. oktobra 2007. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 5. 2007 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Pod 1: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost« Pod 2: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – vzgojni cilji« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – šola za starše« Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah« Pod 3: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: socialno varstvo« z dodatno oznako trimestnega števila razpisanega področja, na katerega se s programom prijavljate (npr. 3.1.1) Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: varovanje zdravja« z dodatno oznako trimestnega števila razpisanega področja, na katerega se s programom prijavljate (npr. 3.2.2) Pod 4: »Ne odpiraj – vloga: Mladinski raziskovalni projekti«. Pod 5: »Ne odpiraj – vloga: raziskovalni projekti 2007« oziroma – »vloga: znanstveni tisk« oziroma – »vloga: znanstveni posvet« Pod 6: – »ne odpiraj – razpis kmetijstvo – program dela društva« ali – »ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 9. 5. 2007. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in, – ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. uro in 12. uro: Pod 1: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana. Pod 2: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (pritličje- desno), 1000 Ljubljana. Pod 3: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 – Vložišče. Pod 4: ne naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 15/I, Ljubljana. Pod 5: ne naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 15/I, Ljubljana. Pod 6: v Službi za kmetijstvo in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, soba 417. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure: Pod 1: oziroma e-pošti, in sicer pri Romani Blažun: – tel. 01/306-40-47 – e-pošta: mladina@ljubljana.si Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v ponedeljek, 24. 4. 2007, ob 14. uri v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov. Pod 2: po telefonu številka: 306-40-35 in 306-40-53 oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo 17. 4. 2007 ob 13. uri organiziran sestanek v veliki sejni dvorani občinske stavbe na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana. Pod 3: po telefonu oziroma e-pošti, in sicer: – tel. 01/306-41-00 – e-pošta: ozsv@ljubljana.si Pod 4: oziroma e-pošti, in sicer: – tel. 01/306-46-14 (Vladimir Koprivnikar), – e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si Pod 5: po tel. 306-46-08 (Smilja Repič Burger), faks 306-46-02, oziroma po elektronski pošti: smilja.repic@ljubljana.si. Pod 6: pri: Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09), Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11) in Ivki Levatić (tel. 01/306-43-10).