Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1653. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2006, stran 4262.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 19. ter 103. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99) je Občinski svet Občine Ljubno na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2006.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu 2006:
A)   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
I.   Skupaj prihodki                      459.830
II.   Skupaj odhodki                       62.444
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             -2.614
B)   IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
    deležev                             -
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         -
VI.   Prejejta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
    deležev (IV. - V.)                       -
C)   IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje                          -
VIII.  Odplačilo dolga                         -
IX.   Sprememba stanja na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   -2.614
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII. - IX.)              -
XI.   Neto financiranje (VI.+X.-IX.)               2.614
XII.  Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta    27.831
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04/2007
Ljubno, dne 29. marca 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.