Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 1102-21/2007/03 Ob-9686/07 , Stran 2454
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec v Službi za finančno poslovanje. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – izvajanje nalog po posameznih področjih finančnega poslovanja; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov v zvezi s pripravo proračunov in zaključnih računov; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini; – samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv; – spremljanje predpisov z delovnega področja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave; 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka: »1102-21/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije: (http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja). Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Janica Žužek, tel. 01/241-11-16. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.