Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 339/07 Ob-10070/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 339/07 z dne 29. 3. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 v pritličju v izmeri 62,81 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Ob Suhi 3a, Ravne na Koroškem, stoječi na parc. št. 211, vl. št. 745 k.o. Ravne, katerega lastnika sta zastavitelja Maks Mesner in Cvetka Lesjak, vsak do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2. 2007 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 15. 3. 2007, sklenjene med prodajalcema Tonijem in Ivanko Brezočnik in kupcema Maksom Mesnerjem in Cvetko Lesjak, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve Maksa Mesnerja po kreditni pogodbi št. 70322581011 in za zavarovanje denarne terjatve Cvetke Lesjak po kreditni pogodbi št. 70322580748, vsaka terjatev v višini 22.500 EUR, od katerih se vsaka obrestuje po skupni obrestni meri, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 6,03800% na letni ravni in je sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki znaša 3,88800% na letni ravni, in fiksnega pribitka v višini 2,15% odstotne točke na letni ravni, pri čemer se kot osnova uporabi šestmesečni Euribor, veljaven 20. dan v mesecu januarju in juliju, ter z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 6,33% letno ter se spremeni, če se spremenijo postavke, navedene v drugem členu kreditne pogodbe, v skladu s pogodbo, z zapadlostjo do 30. 3. 2027, skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi, določenimi v 7. členu kreditne pogodbe in stroški prisilne izterjave dolga, skupaj z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, vse v korist zastavnega upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, mat. št. 5860580, vse do dokončnega poplačila terjatve.