Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 179/07 Ob-9668/07 , Stran 2416
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa so: – štipendije s sofinanciranjem šolnine za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine (Š-1), – štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture (Š-2), – štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi (Š-3). V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Osnovna pravila in področja razpisa Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1, in posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere deficitarne poklice v kulturi. Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter AV kultura in kulturna dediščina. Deficitarni poklic je poklic, ki ga je treba zaradi potreb v kulturi posebej podpirati. Deficitarni poklici, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, so: avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin, oblikovalec svetlobe in večpredstavnosti (multimedije) na področjih umetnosti in AV-kulture; plesalec, koreograf, animator lutk; kritik za področja avdiovizualnih, glasbenih, intermedijskih, uprizoritvenih, vizualnih umetnosti in literature; prevajalec klasičnih besedil s področja leposlovja in humanistike; producent; filmski in video montažer; masker; režiser zvoka; dirigent simfoničnega orkestra; konservator za celostno prostorsko in urbanistično ohranjanje kulturne dediščine, restavrator za kovino, papir in tekstil; industrijski arheolog, konservator za krajinsko dediščino, zgodovinske parke in vrtove ter konservator za gradbene konstrukcije in materiale; kulturni manager. Razpis je prednostno namenjen podiplomskim študentom. Štipendije in deleži šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na šolah v Republiki Sloveniji. Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem letu 2007/2008, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Študent ne sme v času štipendiranja MK istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK. V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi, v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent za polni študijski čas). Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 316,10 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 632,19 EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma 196,19 EUR, le izjemoma je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve, hrane, članstva v organizacijah, materiala, literature in morebitnih drugih stroškov. Kandidat se lahko na razpis prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji. Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila. Kandidat ne sme biti starejši od 30 oziroma 35 let za deficitarne poklice (letnica rojstva 1977 oziroma 1972). 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Kandidat mora imeti končano najmanj izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka razpisnega roka priložiti dokazilo o končani maturi (zaključnem izpitu) in izračun povprečne ocene. Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene študija oziroma študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka. Povprečna ocena študija ne sme biti nižja od 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0. Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju (diplomo oziroma magisterij) najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija še ni izdala. Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane štiriletne srednje šole in o tem priložiti dokazilo: – če se vpisuje na dodiplomski študij: maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče priložiti kasneje); – če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2007, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka); – če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega roka (izjemoma lahko magisterij predloži do vključno 30. 6. 2007, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno pa že do izteka razpisnega roka); – če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo z izračunom povprečne ocene ter sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala); – če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene o tem. 3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih umetnosti in AV kulture (obrazec Š-1) lahko zaprosijo posamezniki: – s statusom študenta za polni študijski čas; – ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi in niso upokojeni; – katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji: 1. na maturi od povprečne ocene 3,0 oziroma 2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0; – ki niso starejši od 30 let (šteje letnica rojstva 1977); – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini, za dodiplomski študij v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni v RS; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK; – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo statusa absolventa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala). 3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo diplomanti: – s statusom podiplomskega študenta za polni študijski čas; – ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi in niso upokojeni; – ki niso starejši od 30 let (šteje letnica rojstva 1977); – ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0; – ki štipendije za isti namen še niso prejemali; – ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK; – ki se prijavljajo za podiplomski študij v RS; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo statusa absolventa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki so diplomirali ali končali magisterij in bodo predložili diplomo oziroma magisterij do izteka razpisnega roka (oz. najpozneje do vključno 30. 6. 2007 če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala). 3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi (obrazec Š-3) lahko zaprosijo posamezniki: – ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja); – katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji: 1. na maturi od povprečne ocene 3,0 (dobro) oziroma 2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0; – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – ki niso starejši od 35 let (šteje letnica rojstva 1972); – imajo v času šolanja status študenta za polni študijski čas; – v času štipendiranja niso v delovnem razmerju, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi in niso upokojeni; – se ne prijavljajo za štipendiranje za dodiplomski študij v RS; – ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni v RS; – ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK; – se prijavljajo za izobraževanje za deficitarni poklic, naveden v tem razpisu; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo statusa absolventa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in bodo najpozneje do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo ali magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala). 3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. 3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija bo predlagala, da se vloge neupravičenih kandidatov, nepopolne vloge ter prepozne vloge zavržejo. V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge. Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da je odstopil od vloge). 4. Razpisni kriteriji 4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih umetnosti in AV kulture (Š-1) in štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture (Š-2): – nagrade, priznanja, uvrstitve, dosežki, raziskovalna dejavnost, – medijski odzivi in uspešnost praks ali terenskega dela in delovanja na izbranem področju, – avtorska dela, reference, – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve, – učni oziroma študijski uspeh, – prednostni kriterij: podiplomski študij v tujini. 4.2. Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice (Š-3): – nagrade, priznanja in raziskovalna dejavnost, – strokovne reference (avtorska dela, objave, uvrstitve, omembe, odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa ali terensko delo), – izkazane sposobnosti na izbranem deficitarnem področju, – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve, – učni oziroma študijski uspeh, – prednostni kriterij: podiplomski študij, opravljen strokovni izpit (konservatorstvo, restavratorstvo). 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev. Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate za študij na umetniških področjih in področju AV kulture Š-1 in Š-2 in za kandidate za deficitarne poklice Š-3.) Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij. Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno (71–95 točk), manj zadovoljivo (do 70 točk). Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR28-ŠTIP-2007 namenjenih štipendiranju v letu 2007 Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2007/2008 znaša 175.000 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2007. Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06). 8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 6. 4. 2007 in se izteče 7. 5. 2007. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec), – vzorca ocenjevalnega lista. 9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti: Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 Š-1, – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 Š-1 (kontrolni obrazec), – življenjepis z motivacijskim pismom ter z referencami, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom…, – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat v času prijave: – vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami; – vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene; – vpisan v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija. Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – mnenje strokovnjaka o kandidatovih sposobnostih (tudi o opravljenih praksah), ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola (s prevodom), – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (s prevodom), – dokazilo o trajanju šolanja, če gre za dodiplomski študij (s prevodom), – dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani), – potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka; drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v spomladanskem semestru pa najpozneje do vključno 1. 3. 2008. Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2004 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju... 9.2 Kandidati za štipendije pod 3.2 morajo predložiti: Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 Š-2, – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 Š-2 (kontrolni obrazec), – življenjepis z motivacijskim pismom ter z referencami, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom..., – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat v času prijave: – vpisan v drugi ali višji letnik študija, ki ga prijavlja, tudi vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene; – vpisan v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija. Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – obrazložitev študijske teme, ki jo bo raziskoval podiplomec, – mnenje strokovnjaka o kandidatovih sposobnostih (tudi o opravljenih praksah), ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje), – dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani). – potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka; drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v spomladanskem semestru pa najpozneje do vključno 1. 3. 2008. Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2004 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju... 9.3 Kandidati za štipendije pod 3.3 morajo predložiti: Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 Š-3, – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 Š-3 (kontrolni obrazec), – življenjepis z motivacijskim pismom ter z referencami, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom..., – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat v času prijave: – vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami; – vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene; – vpisan v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija. Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – mnenje strokovnjaka o kandidatovih sposobnostih (tudi o opravljenih praksah), ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola (s prevodom), – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine, (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje), – uradno dokazilo o trajanju šolanja, če gre za dodiplomski študij (s prevodom), – dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi fotokopija potnega lista, osebne izkaznice – obe strani), – potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka; drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v spomladanskem semestru pa najpozneje do vključno 1. 3. 2008. Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih in prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2004 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o strokovnem izpitu (konservatorstvo, restavratorstvo), dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju... Razpisno dokumentacijo lahko kandidati prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.) Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo. 10. Dodatna opozorila Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS. Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili. Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna. Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Kandidat mora do izteka razpisnega roka vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom). Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana do 7. 5. 2007 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2007 z oznako JPR28-ŠTIP-2007, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1; upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. 12. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 7. 5. 2007 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga, ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena v posebej določenem roku (prispela oziroma oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2007 za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10. 2007 za potrdilo o vpisu). Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za vlogo, ki jo ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3. Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa, do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila o vpisu, se bodo do vključno 25. 10. 2007 obravnavale v postopku ocenjevanja vlog (enako kot popolne). V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge ne dopolni, se šteje, da je odstopil od vloge. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Mojca Jurič, svetovalka II: Mojca.Juric@gov.si ali na tel. 01/369-58-94. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Zainteresirani kandidati lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 14. 5. 2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).