Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1665. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje, stran 4275.

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 - Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma staršem na območju Občine Mozirje, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje in dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma staršem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Mozirje.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 125,00 EUR neto.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina pomoči iz preteklega leta, oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini pomoči.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta novorojenec in vlagatelj državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Mozirje.
V primeru, da starša živita ločeno, lahko uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Mozirje.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga občinska uprava Občine Mozirje pošlje staršem novorojencev na dom, takoj ko pridobi podatke o novorojencu iz centralnega registra RS.
Na podlagi izpolnjenega in vrnjenega obrazca na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 33330 Mozirje, občinska uprava pridobi iz uradnih evidenc še izpisek iz rojstne matične knjige in potrdilo o stalnem prebivališču starša novorojenca.
6. člen
Enkratna denarna pomoč se nakaže na podlagi odločbe na osebni račun vlagatelja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.