Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 423-6/2007 Ob-9474/07 , Stran 2411
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov zmanjševanja razlik v zdravju. Ministrstvo bo sofinanciralo razvojne projekte in pilotske programe, ki imajo za cilj zmanjševanje razlik v zdravju na področjih z najslabšimi kazalniki zdravstvenega stanja in razvoja. Ministrstvo bo podpiralo mreženje, ker so tovrstne aktivnosti uspešnejše, če se izvajajo skupaj z drugimi razvojnimi partnerji v regiji. Projekti bodo morali izkazovati široke socialne in ekonomske učinke na prebivalstvo ter pozitivne učinke na okolje. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu in merila za izbor prejemnikov sredstev 2.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje: – so registrirani kot javni zavod in predložijo potrdilo o registraciji, – predložijo zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja projekta, ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda, – prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije, – prijavljen projekt izvajajo v Republiki Sloveniji, – prijavljajo projekt, ki je namenjen eni izmed treh regij (pomurski, zasavski ali spodnjeposavski) z najnižjim indeksom človekovega razvoja v Sloveniji (Socialni razgledi 2006, UMAR), – prijavljajo projekt, ki je usklajen z regionalnimi in lokalnimi razvojnimi prioritetami (ustrezna dokazila – izjava o vključenosti vsebine projekta v Regionalni razvojni program), – imajo izkušnje z izvajanjem projektov za zmanjševanje razlik v zdravju (ustrezna dokazila o izvedenih projektih), – predložijo finančno konstrukcijo za projekt, ki ga prijavljajo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. 2.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev bo ugotavljala strokovna komisija za vodenje postopka oddaje sredstev, ki jo izmed uradnikov zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za zdravje, imenuje minister. 2.3 Razpisna merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.4 Uporaba meril Strokovna komisija za vodenje postopka oddaje sredstev bo pregledala izpolnjevanje razpisnih meril. Prijavitelj mora zagotoviti najmanj 20% lastnih sredstev od skupne vrednosti prijavljenega projekta. Ministrstvo bo na podlagi ocene projektov glede na pogoje in merila za izbor sofinanciralo najbolje ocenjene projekte po točkovnem vrstnem redu tako, da bo projekt z maksimalno zbranimi točkami sofinancirani v deležu največ 80% zaprošenih sredstev, vsak naslednji projekt pa proporcionalno manj glede na zbrane točke do porabe sredstev. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 4.2. (struktura cene projekta) v obrazcu RZ 2007/08, ki je del razpisne dokumentacije. 3. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina sredstev razpisa je 344.698 EUR, in sicer 172.401 EUR v letu 2007 in 172.297 EUR v letu 2008. 4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena za leto 2007 do 15. novembra 2007 in za leto 2008 do 15. novembra 2008, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev. 5. Razpisni rok Razpisni rok javnega razpisa zmanjševanja razlik v zdravju 2007/08 za oddajo vlog je 20. 4. 2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne, 20. 4. 2007 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (obrazec RZ 2007/08, vzorec pogodbe s priloženo disketo) je prijaviteljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu: http://www.gov.si/mz – v rubriki »Javni razpisi«. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: – prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu RZ 2007/08 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – podroben opis projekta, – potrdilo o registraciji javnega zavoda, – zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja projekta, ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda, – vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja, podpisan in opremljen z žigom. 7. Oddaja in dostava predlogov 7.1 Predlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu RZ 2007/08 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov zmanjševanja razlik v zdravju v letih 2007/08«. Obrazec RZ 2007/08 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil (`97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi na razpis. Vloga z vso potrebno dokumentacijo mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti označeni z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis RZ 2007/08«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Vsak posamezen projekt je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelja. 7.3 V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala prijavitelja, da v 8 dneh dopolni vlogo. 7.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki po preteku roka iz točke 7.3, ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa iz 6. točke razpisne dokumentacije. 8. Izločitev vlog Iz postopka bodo izločeni: – projekti profitnih organizacij, – vlagatelji, ki so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih in niso redno in v celoti izpolnjevali svojih obveznosti do ministrstva, – projekti, ki niso predmet razpisa, – projekti, ki se ne izvajajo v Sloveniji, – projekti in aktivnosti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev, – projekti, ki so bili financirani v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07, – strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijski projekti, – vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki. 9. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo vsak delavnik med 10. in 11. uro na tel. 01/478-60-97 in na elektronskem naslovu: anita.vidovic@gov.si. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izbori Odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 23. 4. 2007 in ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Prijavitelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.