Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1664. Pravilnik o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje, stran 4274.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) ter 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2) je Občinski svet Občine Mozirje na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopki dodeljevanja in izplačevanja izredne enkratne denarne pomoči v Občini Mozirje.
2. člen
Do izredne enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem na področju Občine Mozirje, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Višina izredne enkratne denarne pomoči je lahko največ dvakratni znesek po 31.b členu Zakona o socialnem varstvu.
3. člen
Izredna enkratna denarna pomoč se lahko podeli upravičencu enkrat letno.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve izrednih enkratnih denarnih pomoči vodi občinska uprava občine, o višini pa odloča župan Občine Mozirje s sklepom.
Višina izredne enkratne denarne pomoči se določi s sklepom, na podlagi:
- vloge upravičenca in
- dohodkov in prejemkov posameznika oziroma njegove družine, ki so podlaga za izračun dohodnine.
Izredna enkratna denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu - razen v primerih, ko se ugotovi, da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. V tem primeru se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
4. člen
Izredna enkratna denarna pomoč je namenjena:
- nakupu šolskih potrebščin osnovnošolcem,
- enkratna pomoč za rejence,
- nakupu kurjave in ozimnice,
- plačilu toplega obroka osnovnošolcem, bolnim in starim občanom,
- pomoč pri doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem izjemnih socialnih razmer upravičenca.
5. člen
Občani vložijo zahteve za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči na naslov Občine Mozirje na posebnem obrazcu: Vloga za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vlogi so občani dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z določili tega pravilnika.
6. člen
Sredstva za izredne enkratne denarne pomoči zagotavlja Občina Mozirje v proračunu - postavka denarne pomoči, do višine sprejetega proračuna.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.