Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9880/07 , Stran 2443
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev, ki so sestavni del turistične ponudbe kraja in imajo promocijske učinke ter se odvijajo v Občini Piran. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti. Praviloma se sofinancirajo prireditve, ki so za obiskovalce brezplačne. Sofinancirajo se samo prireditve, ki bodo izvedene na območju Občine Piran. Prireditve, ki niso predmet tega razpisa: – aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa, – prireditve, ki so bile že izvedene, – tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa. Prijavitelji morajo na promocijskih materialih prireditve navesti, da je prireditev sofinancirala občina Piran. 2. Pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: – društva in zveze društev, – ustanove, – javni in zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost s področja turizma. Na javni razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe. Občina Piran bo sofinancirala turistične prireditve: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev, – ki so pretežno brezplačne za obiskovalce, – ki bodo izvedene v letu 2007, – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja, – ki bodo izvedene v Občini Piran, – ki v letu 2007 ne bodo sofinancirane iz drugih proračunskih virov Občine Piran, – katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja turističnih prireditev, – katerih prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge pogoje za izvajanje prireditve, – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj, – dopolnjujejo turistično ponudbo kraja in imajo promocijski učinek. Za ocenjevanje posameznih prireditev bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve: – kakovost prireditve, – realnost izvedbe prireditve, – namembnost prireditve (za širšo javnost), – javna predstavitev prireditve, – inovativnost prireditve. 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – zagotovljenost drugih, realnih virov sofinanciranja prireditve. 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja: – vsaj enoletno delovanje na razpisanem področju, – kakovost doslej realiziranih prireditev, – prepoznavnost na lokalni ravni (reference). Prednostno bodo sofinancirane prireditve, ki: – pomenijo obogatitev turistične ponudbe na območju Občine Piran, – pomenijo oživitev starih običajev, – imajo posreden ali neposreden vpliv na spodbujanje turizma v Občini Piran, – so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja, – so namenjene širši javnosti v občini, – spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih, – povezujejo več organizacij k skupni izvedbi, – vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij in – katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja turističnih prireditev. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, razpisanih za sofinanciranje turističnih prireditev v letu 2007, znaša 97.729 EUR (vključno s sofinanciranjem novoletnih prireditev). Občina Piran bo sofinancirala izvedbo turističnih prireditev do višine razpisanih sredstev na podlagi meril, opredeljenih v 2. točki tega razpisa. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. 5. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave Dokumentacija javnega razpisa obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavne obrazce, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku prevzamejo na Uradu za gospodarske dejavnosti in turizem Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, kjer lahko prejmejo tudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom (tel. 671-03-31). Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (v primeru prijave več prireditev zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe Občine. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili je potrebno predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarske dejavnosti in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 7. maja 2007 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig sprejemne pisarne Občine Piran na prijavi). Prijave morajo biti ustrezno označene – na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov predlagatelja. Oddaja prijave pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Obravnava prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Prijave za sofinanciranje turističnih prireditev bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Na podlagi ocenjenih vlog strokovna komisija pripravi predlog dodelitve sredstev upravičencem. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene. Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi sredstev upravičencem župan Občine Piran s sklepom. Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju vlog in izboru upravičencev. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju turističnih prireditev, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev.