Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 109/07 Ob-10074/07 , Stran 2481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 109/07 z dne 16. 3. 2007, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 19 v skupni izmeri 35,16 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Betnavska cesta 18, ležeči na parc. št. 1178, vpisani pri vl. št. 1198, k.o. Tabor, ki je last Stanka Kosa, stan. Betnavska c. 18, Maribor in Bernardke Kraner, stan. Jurjevski Dol 13, Jakobski Dol, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Stanka Kosa, stan. Betnavska c. 18, Maribor in Bernardke Kraner, stan. Jurjevski Dol 13, Jakobski Dol, v višini 16.900 EUR s pripadki.