Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1655. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica, stran 4263.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, 26/06) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica
1. Ustanovitev občinske uprave
1. člen
(1) S tem odlokom je ustanovljena Občinska uprava Občine Mežica.
(2) Sedež Občinske uprave Občine Mežica je na Trgu svobode 1, 2392 Mežica (v nadaljevanju: občina).
(3) Ta odlok določa:
- naloge in organizacija Občinske uprave Občine Mežica (v nadaljevanju: občinska uprava),
- način vodenja občinske uprave,
- naloge, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave.
2. Delovno področje in naloge občinske uprave
2. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine zlasti na naslednjih področjih:
- splošnih in kadrovskih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti,
- negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora ter
- inšpekcijskega nadzorstva.
(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka občinska uprava:
- pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih aktov občine (predpisov) in drugih odločitev občinskega sveta in župana,
- opravlja študijske, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov,
- opravlja naloge proračunskega računovodstva in knjigovodstva ter notranjega finančnega nadzora,
- opravlja pospeševalne in razvojne naloge,
- opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
- izdaja individualne in konkretne upravne akte ter opravlja materialna dejanja,
- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- opravlja strokovne, administrativne in organizacijske naloge za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora občine, drugih občinskih organov in predstavnikov občine ter
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali občinskim predpisom.
(3) Občinska uprava opravlja svoje naloge na podlagi in v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občine.
3. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
- z objavljanjem splošnih aktov občine,
- z uradnimi sporočili za javnost,
- s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje, oziroma
- na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obveščata javnost županja oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: župan) in direktor oziroma direktorica občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor občinske uprave). Druge javne uslužbenke oziroma javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana.
(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
3. Organizacija občinske uprave
4. člen
Organizacija občinske uprave je prilagojena njenemu poslanstvu in nalogam ter upravnim in delovnim procesom in zagotavlja:
- strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
- učinkovito sodelovanje z organi občine in zunanjimi institucijami.
5. člen
(1) Občinska uprava je enovit organ občinske uprave.
(2) Delovno področje občinske uprave in notranje organizacijske enote se določi z Načrtom delovnega področja občinske uprave, ki je sestavni del akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Načrt delovnega področja občinske uprave, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine na predlog direktorja občinske uprave.
6. člen
(1) Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave ali skupna služba.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanovijo občinski sveti, na predlog županov občin ustanoviteljic.
(3) Z odlokom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka se določi delovno področje in organizacija organa skupne občinske uprave, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
7. člen
(1) Prekrškovni organ Občine Mežica bo določen s posebnim odlokom.
(2) Prekrškovni organ vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakonodajo in občinskimi predpisi.
4. Vodenje občinske uprave
8. člen
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan izvršuje pravice in obveznosti delodajalca kot predstojnik občinske uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in zakonom o lokalni samoupravi.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
9. člen
(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave, županu.
(2) Direktor občinske uprave:
- vodi in usklajuje delo občinske uprave,
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
- na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
- predlaga županu sprejem določenih odločitev,
- koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
- koordinira pripravo dokončnega načrta razvojnega programa,
- opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
10. člen
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Postopek o prekrških vodijo in o prekrških odločajo pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa občine. O zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku odloča pristojno sodišče.
(3) Direktor občinske uprave odloča v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na podlagi pooblastila, ki ga izda župan v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Pooblastila uradnim osebam za vodenje postopka in odločanje o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti ter v prekrškovnem postopku izda župan.
11. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
12. člen
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, ali je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
13. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
5. Javni uslužbenci občinske uprave
14. člen
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo na predlog direktorju občinske uprave določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo zaposleni kot pooblaščene uradne osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške. Prekrškovni organ občine vodi direktor občinske uprave. (samo, če Medobčinski inšpektorat ni prekrškovni organ).
15. člen
(1) Položaj, na katerem opravlja naloge vodenja občinske uprave, je direktor občinske uprave.
(2) Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
16. člen
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan.
17. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako vodji notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
18. člen
Direktor občinske uprave in javni uslužbenci, ki opravljajo javne in strokovno-tehnične naloge z delovnega področja občinske uprave, odgovarjajo županu za stanje na posameznem delovnem področju, spremljajo stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarjajo na pojave, ki jih ugotovijo pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih dela in opravljajo druge strokovne naloge.
6. Prehodne in končne določbe
19. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica (Uradni list RS, št. 43/99 in 25/01).
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 031-45/2006-2
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.