Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1624. Sklep o spremembah Sklepa o vrstah in shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje, stran 4228.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1, 68/05 - odločba US, 28/06 - ZTVP-1B in 114/06 - ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o vrstah in shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
1. člen
(1) V Sklepu o vrstah in shemah računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, v nadaljevanju: sklep) se v tretji točki 3. člena besedilo »3. izkaz finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz denarnih tokov«.
(2) V peti točki 3. člena sklepa se besedilo »5. dodatek k računovodskim izkazom, ki vsebuje:« nadomesti z besedilom »5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:«.
2. člen
4. člen sklepa se spremeni tako, da se črta oklepaj in besedilo v oklepaju.
3. člen
5. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki v računovodskih izkazih ter v prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3 k izkazom se izkazujejo v eurih brez centov.«.
4. člen
(1) Besedilo v naslovu poglavja III. PODROBNEJŠA VSEBINA PRILOG K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM se nadomesti z besedilom »III. PODROBNEJŠA VSEBINA PRILOGE S POJASNILI K IZKAZOM«.
(2) V prvem odstavku 6. člena sklepa se besedilo »Priloge k računovodskim izkazom družbe za upravljanje so:« nadomesti z besedilom »Priloga s pojasnili k izkazom vsebuje tudi:«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena sklepa se v celoti nadomesti z:
»Družba za upravljanje sestavi analitični kontni načrt v skladu s Kontnim okvirom za gospodarske družbe in zadruge, ki ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.«
6. člen
Drugi odstavek 8. člena sklepa se spremeni tako, da se črta oklepaj in besedilo v oklepaju.
7. člen
(1) 9. člen sklepa se spremeni tako, da se prvi odstavek glasi:
»(1) Družba za upravljanje prvič uporabi določbe tega sklepa pri sestavi računovodskih izkazov za obdobje, ki se je zaključilo 31. 12. 2006.«
(2) Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo 5. člena tega sklepa se do vključno 31. 12. 2006 vsi podatki v računovodskih izkazih ter v prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3 k izkazom družbe za upravljanje izkazujejo v tisoč SIT«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 233-2/1-1/2007
Ljubljana, dne 28. marca 2007
EVA 2007-1611-0069
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.